17/12/09

by – meskerem.net

መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ጀጋኑ ይከናኸነልና።

ዘተሓሳሰብ፡ ናይቶም ዝህደሙ ዘለዉ ዘይኰነስ ናይቶም ስኖም ነኺሶም፡ መዓንጣኦም ሸጥ አቢሎም፡ አብ ዘይመልኤ ከብዶም ሃገር ዝከላኹሉን ዝሃንጹን ዘለዉ ዕጉሳትን ውፉያትን መንእሰያት እዩ።

እዚ ኹሉ ትዕግስቲ፡ ተወፋይነት። እንታይ እዪ ጸማኦም። እንታይ እዩ ዓስቦም። ብጨቡጥ። ብሰነድ። ብአዋጅ። ቃልን ምረቓን ፕረሲደንት ኢሰያስ እኹል ክኸውን አይክእልን። አብ ባንክ አይሽረፍ። ሸመንቶ ኰይኑ ገዛ አይሰርሕ።


ናይ እቶም ደቂ ሓፋሽ፡ እወ፤ ናይ እቶም ደቂ ሓረስቶት፡ ደቂ እቶም ድኻታት፡ ብዘይካ ሃገሮም/መሬቶም ካልእ ማዋጽኦን አማራጭን ዘይፈልጡ። ናይ እዚኦም እዩ ዘተሓሳስብ። እቶም ዝሃደሙ ጽባሕ ተመሊሶም እብ ልዕሊ እዚኦም ሸናዕ ክብሉን አራግጽ ክውድእዎምን ሙኑዋለን ነዳቖን ገዛውቶም ክገብርዎምን፡ ነተን ጀገኑ ሸቀልተን ከደምተን ክገብርአንን ክፍቀድ ድዩ?


ወይስ መነባብሮ እቶም ስኖም ነኺሶም ሃገር ዝከላኸሉን ብረሃጾም ሃገር ዝሃንጹን ዘለዉ መንእስያት ምምሕያሽ እዩ?
ጸጋታት እታ ሃገር ነዚኦም ዘየርብሕ ክኸውን አይግባእን። መንግስቲ ብውግዒ፡ ብአዋጅ፡ ቃል ክአትወሎም ይግባእ።መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ጀጋኑ ይከናኸነልና።

መንግስቲ ኤርትራ ነዞም ጀጋኑ ይከናኸነልና።

Meskerem.net

ቀንየልና meskerem.net ንዘይሓላፉነታዊ መልእክቲ

Click And Back To Homepage  News Results