ካብ ድቅድቅ ጸላም መግዛእቲ ወጺእና ናብ ድሙቅ ብርሃን ነጻነት ካብ እንኣቱ እንሆ 22 ዓመታት ሰላምን ራህዋን ኮይኑ ።
ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንትርፎ ዕንወት ፤ጥሜት ፤ስደት ፤ ማእሰርቲ፤ ዓመጽ ኮታ ኩሉ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ፡ ምዕባለ ፤ ጽጋብ ፤ኣብ ሃገርካ ብቅሳነት ምንባር ፤ሓርነት፤ ሰላምን ርግኣትን ዝበሃል የለን ። ሃብቲ ሃገርካ`ውን እንተኮነ ባዕልካ ንባዕልካ ክትጥቀመሉ ዝሕሰብ ኣይኮነን ። ስለዚ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ቀላጽሙ ከም ፈትሊ ኣሕቢሩ ነቶም መን ከማና ፡ንሕና ኣናብስ ኢና ፡ ዝብሉና ዝነበሩ ጸላእትና ክንኣስር ዝበቃዕና ።
ከምቲ * ወዲ ድካስ ለሚኑ ከይዓብስ ለሚኑ ይሕንቅቅ * ዝተባህለ ሕጂ ድማ ነቶም ገዘፍቲ ፍሩያት ኢና ዝብሉና ዝነበሩ ጸላእትና ፡ዝሰዓረ ቅልጽም ኤርትራዊ ያኢ ተረሲዑስ ፡ ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ክመስሉ ንሕና ደቅካ ሰላም ከነምጽኣልካ ዲሞክራሲ ከነስፍነልካ እናበሉ ዘይተባህለን ዘይተገብረን ጠቀነታት ኣብ ምዝርጋሕ ተዋፊሮም ዘለዉ  ደቂ ሃገር ኢና በሃልቲ እምበር`ዶ ብርግጽ ናትናዮም ።
ህዝቢ ኤርትራ ንሰውራኩም ሓጊዝኩም ተባሂሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክዳጎንን ክርሸንን እንከሎ ፡ ሽዑ ስለምንታይ ትም ክትብሉ መሪጽኩም ። ዓድታት ኤርትራ ክነዳ ፡ ህዝበን ብሰንሰለት ታንኪ ክጭፍለቅ እንከሎ ፡ሽዑ ኣበይ ነይርኩም ፡ ዶስ ደም ኤርትራዊ ክዛሪ ዓድታቱ ክነዳ`ዩ ባህታን ፍስሃን ዝዓስለኩም ።ኣቱም ሰባት እምበር`ዶ እዞም ሰባት ናትናዮም ። ህዝቢ ኤርትራ ኩለንትናይ ንዓኪ ሃገረይ ብምባል ሓድነቱ ብድርብራብ ደሪዑ ሓደ ኣካል ኮይኑ ፡ እቲ ሓደ ከም ትሽዓተ ፡ እቶም ትሽዓተ`ውን ከም ሓደ እናሓሰቡ ኣብ ጎኒ እቲ ጻዕራም መንግስቱን ግንባሩን / ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን / ብምካን`ዩ ዋኒን ልምዓቱን ምዕባሌኡን ዝገብር ዘሎ ።
ኤርትራ እንተልያን እንተማዕቢላን ጥራሕዩ ፡ ናታትና ህላወን ዋሕስን ክውን ክከውን ዝክእል፡ ስለዝኮነ`ድማ  መለእ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዓቅሙን ትሕዝቶታቱን ኣወሃሂዱ ለይትን መዓልትን ከይበለ ንምዕባለ ኤርትራ ደም ረሃጹ ዝኩዑ ዘሎ፡እሞከደኣ ኣቱም ሰባት እንታይ ኢኩም ትብሉና ዘለኩም፡ እምበርዶ ናትና ኢኩም ።
እቶም ወግሐ ጸብሐ ጭንቀት ፤ ሕርቃን ፤ ጓሂ ፤ ዘይናትካ ምድላይን  ሕማቅ ባህርያት ድኣመሰሉ ስምዒታት ኣካኪብኩም ስምዒት ስንፍናን ክድዓትን እተማዕብሉ ዘለኩም መዓስ ኮን`ኢኩም ጽቡቅ ሓሳብ ክትሓስቡ ፡ ክትፈልጥዎን ክትርድእዎን ዝግብኣኩም ነገር እንተሃልዩ ፡ ኣብ ሓደ እዋን ሕማቅን ጽቡቅን ሓሳባት ከተሳኒ ከምዘይከኣል`ዩ ። ስለዚ ሕማቅ ዝሓስብ ሕማቅ`ዩ ዝምለሶ ።  እንተ ንሕና ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ወትሩ ናጽነትና ብክብ ዝበለ ኣገባብ ካብ ምብዓልን ምሕላዋን ሓሊፍና ካልእ ዋኒን የብልናን ። እቶም ኣበይ ኣለኩም ከይተበሃልኩም ኣብዚ ኣለና  እትብሉና ዘለኩም  ካብ ን ቆልዓ ሰበይቲ ምህራም ብረሃጽኩም ክትነብሩ ፈትኑ እንተዘይኮይኑ ዕሱብ ዝተባህሎ ካብ ምፍጻም ሓሊፉ ብገዛእ ሕልናኡ ክጎዓዝ ኣክእሎን ዓቅምን ከምዘይብሉ ንፈልጥ ኢና ፡ ምክኒያቱ ሕኑቅ እንትርፎ ዓፍራ ካልእ ስለዘየውጽእ ።
ርእሰ-ምትእምማን ምፍጣር፤ ፍትወት ሃገር ከም ዝዛይድ ምግባር፤ሓላፍነት ከም ዝስምዓካ ምግባር፤ ምክብባር ተዕዝዝ፤ ሓቅነት ምስራጽ፤ ስነ- ኣእምሮኣዊ ምድግጋፍ ተዛይድ፤ ትሕትና ተማዕብል፤ ልግሲ ትለምድ፤ብስለት ተዕርግ፤ ምድንጋጽ ትዝክር፤ ስስዐ ተጉድል፤ ዋዛን ጸወታን ተዕስል፤ ተገዳስነትን ተሓታትነትን ትናፍቅ ፤ኣብ ምምራሕን ምእላይን ተተኵር፤ ሃልኪ ተውሕድ፤ ኣብ ዕርክነታዊ ምዕባለ ተድህብ ። እዚኩሉ ክብርታት`ዚ ንውጽኢት ስራሕ ዘማሓይሽ፡ ኣብ ግዜ ብድሆ ሞራላዊ ተወፋይነት ዘህንጽ፡ ጽኑዕ ሓባራዊ ርድኢት ዘኾስኩስ፡ ትርጉም ዕብየትን ምዕባለን ዘደግፍ ፡ ገበናዊ ፈተነታት ዝንኪ ፡ ጽቡቅ ህዝባዊ ምስልን ዝናን ዘጉልሕ፡ ዘየድሊ ሃልኪ ዘጉድል ፡ጠለብ ዓማዊልን ተገልገልትን ዘመልእ፡ ገንዘባዊ ቆጣብነት ዘፍልጥ፡ መንፈሳዊ ርግኣትን ነብሰ ፍቅርን ዘጥሪ፡ ኣእምሮኣዊ ሰላም ዘስፍንን ራእይ ክህልወካ ከም ዘለዎ ዘእምንን እዩ። መንእሰይ ኤርትራ`ውን መሰረታውያን ዕጥቁ ብዘይካ`ዚ ካልእ ዕጥቂ የብሉን ።
እንተቶም ወትሩ ተንኮል ዝቅናቶም ብምንቀኛታት  ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝተኮስኮሱ ዝውንንዎ ሓሳድ ባህርያት ድማ  ንተዓዘብ ።
ኩሉ ዓይነት ዘይምግዳስ የርእዩ፤ ኣብ ዘረባ ይኹን ኣብ ስራሕ ታህዋክን ንዝጀመርዎ ምቁራጽን የርእዩ፤ ምስቲ ዘለውዎ ሃዋህው ዘይከይድ ዕላላት ከስምዑ ይጅምሩ፤ ንዘረባ ካብቲ ልክዕነቱ ወጻኢ ክጥምዝዝዎ ይረኣዩ፤ ስራሕ ከምዘይምልከቶም ሸለልትነትን ብኩራትን የብዝሑ፤ ኣንጻራዊ መልእክቲ ክዝርግሑ ይረኣዩ፤ በቲ ሓደ ጎኒ ሓላይ በቲ ሓደ ወገን ድማ መንቀኛ / ጎዳኢ/ ኮይንካ ምውሳእ ፤ ምስ ከማካ ዝመስሉ ቀረብትካ ጥራይ ዕላል ምዝውታር፤ ኣንነት ምምዕባል፤ ኣገደስቲ ቦታታት ንምሓዝ ሸበድበድ ምባል፤ ስልጣን ንምግባት ኣብ ልዕሊ ቅኑዓት ሰባት ሓሶትን ዘይተባህለን ሓበሬታ ምዝርጋሕ፤ ንደቂ ሰባት ክትቅሽሽን ክትጥብርን ምፍታን፤ ዘይናትካ  ምምናይ፤ ዝኣመሰሉ ሕማቅ ወልፍታት ዘማዕበሉ  እምበርዶ እዚኦምሲ ናትና`ዮም ክትብልን ብመንነቶም ከይተረፈ ክትጠራጠር ትግደድ። ስለዚ እንተቶም ገዛእቲ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩን ገጽ ኤርትራ ከምዘይርእዩ ብምዕራብ ንዕርበቶም እዮም ጠፊኦም።ኣቱም ሰባት እምበርዶ እዞም ጉልሓይ ሃገር ናትናዮም ።በሉ? ዓዲ ጓና ሰጊርኩም ጥልመት ኣይትፈጽሙ ። ኣብ ውሻጠ ጸላኢ ኣቲኩም ኣይትተሓብኡ ! ኣእዳውኩምን ኣእጋርኩምን ! ደም ኣሓተንን ኣሕዋተንን ከፍስሳ ኣይጓየያ ። ባህሪ ጥልመት ፡ መንፈስ ቅንኢ ዀነ ፡ ህርፋን ስልጣን ፡እንተልዩኵም ፡ ንኹሉ ግደፍዎ  ። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ተጠዓሱ እሞ ተናስሑ ። ናብ ደምበኩም ጋእ በሉ። ምስ ሕልናኹም ተማኸሩ ! ማሕለካ ሕልናኹም በቲክኩም ጸባ ሂወትኩም ኣይትድፍኡ ። ብድሕሬና ሳዕሪ ኣይትብቆላ ብምባል ኣይትጸለሉ ። ዕርፍን ማሕረሻን ጸላኢ ኣይትኹኑ ። ጸላኢ ምስተጠቅመልኩም ከም ቅራፍ በለስ ከም ዝድርብየኩም ኣይትዘንግዑ ። ኣብ መወዳእታ ብብስጭት ተቀሪጽኩም ክም እትዓርቡ ኣስተውዕሉ ! ኣይትታለሉ ፡ ኣይትዓሽዉ ፡ ለብሙ ፡ ጠላማት ኣይትኩኑ ! ምርጫኩም ኣለልዩ ! መንገዲ ጥፍኣት ሕደጉ !
ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከዲዕኩም ፡ ነቲ ናይ ህይወትኩም ሕልና ድላይኩም ክትጽሕፍሉ ትኽእሉ ትኮኑ ። ንሓንጎልኩም በቲ ዝበለየ ሕሉፍ ሓሳባትኩም መሊእክሞ እንተለኩም ፡ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት ከተጽርይዎ ፈትኑ ፡ ካብ ዝሓለፈ ህይወትኩም ዝተማላእክሞ ዘየርብሕ ነገር እንተሎ ሓግሒግኩም ደርብይዎ ፡ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ በርሃው ዝበለ ብርሃን ስለዘሎ ፡ ነዚ ዕድል ተጠቀምሉ ። ስለዚ ንሓጎስኩም ርከብዎ ክትነብርሉ`ውን ጸዓሩ እታ ግዜ`ውን ሕጂ ኢያ ።  ህዝብን መንግስቲ ኤርትራን ንዘንተ ዕለት ኣብ ኩሉ ዘይነጻጸሉ ሓደ ኣካል እዮም !!

መከተ ድርዕና – ስራሕ ክብርና
ዘንተ ዕለት ሰማእታትና ይዘከሩ
ዓወት ንሓፋሽ

ተኪኤ ክብሮም
ስዊዘርላንድ

Click And go To Adal voice Home page