ኣብ  ኣስመራ  ከባቢታት  ሓሊበት፣  ሰምበል፣  ስፐይስ፣ ኣብ’ዚ  ዓመት’ዚ ምስራሕ  ዝጅምር፣1,048 ኣፓርትመንታት፣ 376 ዝተፈላለየ ዓይነት መንበሪ ገዛውቲ፣ 256 ከኣ ንትካላት ዝኸውን ህንጻታት፣ ብድምር ልዕሊ 1600 ኣባይቲ ክህነጽ ተወጢኑ ኣሎ። በዚ መሰረት፣ ኣባይቲ ክትዕድጉ እትደልዩ ዜጋታት፣ ቅጥዒ መመዝገቢ (FORM-1) ተዘርጊሑልኩም ኣሎ።

1. ገዛ ንምዕዳግ ክምዝገብ ዝደሊ ዜጋ፣ ኩሉ ሃገራዊ ግቡኣቱ ዜማልአ ክኸውን ይግባእ።

2. ገዛ ኪዕድግ ዝወሰነ ዜጋ፣ ቅጥዒ መመዝገቢ ድሕሪ ምምላእ፣ ክዕድጎ ዝደለየ ገዛ መሪጹ፣ ዕርቡን፣  25%  ዋጋ  ናይቲ  ዝመረጾ  ገዛ፤  ኣብ  ማእከላይ  ቤት  ጽሕፈት  ባንክ  ኣባይቲን ንግዲን  ኣስመራ  (ሜዳ  ባሕቲ  መስከረም)  ኣብ  ሕሳብ Asmara Housing project 2013 EURO C/A # 124-5  ኣታዊ ይገብር።  ዝተረፈ  ክፍሊት፣ ኣብ  ውሽጢ  ክልተ  ዓመት ይፍጸም። ኩሉ ዋጋታትን ክፍሊትን ብኤውሮ (EURO) እዩ።

3. ምዝገባ፣  ኣብ  ማእከላይ  ቤት  ጽሕፈት  ባንክ  ኣባይቲን  ንግዲን  ኣስመራ  (ሜዳ  ባሕቲ መስከረም) ከምኡ’ውን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ኤምባሲታትን ቆንስላትን ሃገረ ኤርትራ ብኣካል  ብምቕራብ፣  ወይ  ድማ  ቅጥዒ  መመዝገቢ  ካብ  ኢንተርኔት www.erhcb.com ብምውራድ ((Download mkM´lX) ክፍጸም ይኽእል። ዝተመልአ ቅጥዒታት፣ ናብ ባንክ ኣባይቲን ንግዲን ብቁጽሪ ፋክስ +291-1-120401 ወይ +291-1-127957 ወይ ብኢመይል asmarahousing2013@gmail.com  ይልኣኽ። ቅዳሕ መረጋገጺ ክፍሊት ዕርቡን ምስኡ ተታሓሒዙ ይልኣኽ።

4. ዕርቡን ምስዘይክፈል ምዝገባ ይስረዝ።

5. ዕርቡን ይኹን ዝቕጽል ክፍሊት፣ ስም ዓዳጊን ቁጽሪ መንነቱን ጠቒስካ ይፍጸም።

6. ኣብ  ቅጥዒ  መመዝገቢ  ቁጽሪ  7፣  እቲ  ዝዕደግ  ኣባይቲ፣  በብስፍሓቱ  (Covered  Area) ማለት  ኣፓርትመንት  ካብ 30M/sq. ክሳብ  120 M/sq.፤ ኣባይቲ  (HOUSES)  ካብ 125M/sq. ክሳብ 200M/sq. ተፈላልዩ ቀሪቡ ስለዘሎ፤ ዓይነት ገዛ፣ ኣብ ሳንዱቕ ስፍሓት  ቁጽሪ  ምርጫ ብምጽሓፍ ይምረጽ። ኣማራጺታት ምእንጋድ  ምእንቲ  ክጥዕም፣ ኣብተን ቀሪበን  ዘለዋ  11  (ዓሰርተው  ሓደ)  ሳናዱቕ  ናይ  Aን  Bን፤ ቅደም  ተኸተል  ምርጫ ንምሕባር፣ ቀዳማይ ምርጫ ቁጽሪ 1፣ ካልኣይ ምርጫ ቁጽሪ 2፣ ሳልሳይ ምርጫ ቁጽሪ 3 ብኣሃዝ 1,2,3, ተባሂሉ ይጽሓፈሉ።   7. ገዛ  ክዕድግ  ዕድል  ዝተዋህቦ  ዜጋ፣  ኣብቲ  ዝመልኦ  ቅጥዒ  ዜስፈሮ  ቁጽሪ  ቴለፎን ብምድዋል፣  ንዕኡ ወይ ድማ ንወኪሉ ይሕበሮ።

8. ቅድሚ ሕጂ ገዛ ክስርሓሎም ውዕል ኣትዮም ዕርቡን ዝኸፈሉ፣ ናብዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ክቕይሩ ምስዝደልዩ፣  ኣቐዲሞም  ዝኸፈልዎ  መጠን  ገንዘብ፣ ናብቲ  ኣብ  ላዕሊ  ተጠቒሱ
ዘሎ ሕሳብ ክሰጋገረሎም ይኽእል። ኣብ ቅጥዒ ምዝገባ ተ.ቁ. 6 ተጠቒሱ ብዘሎ መሰረት ከኣ፣ ምስቲ ዝመልእዎ ቅጥዒ፣ ትእዛዝ መሰጋገሪ ሕሳብ ከሰንዩ የድሊ።

9. ቅድሚ  ሕጂ  ገዛ  ክሰርሑ  መሬት  ተመሪሖም  ዝነበሩ፣ ናብዚ  ሓድሽ  መደብ’ዚ  ክኣትው ምስዝደልዩ ኣብ ቅጥዒ ምዝገባ ቁጽሪ 5 ተጠቒሱ ብዘሎ መሰረት ክምዝገቡ ይኽእሉ።

10.  ተወሳኺ  ሓበሬታ፣  ካብ  ባንክ  ኣባይቲን  ንግዲን…. በዚ  ዝስዕብ  መገዲታት  ክርከብ ይከኣል፣-

ዝርዝር ሓበሬታ ፕሮጀክት ኣብ ዌብሳይት www.erhcb.com  ሓፈሻዊ ሓበሬታ

–  ክፍሊ PR ባንክ ኣባይቲን ንግዲን ቁጽሪ ቴለፎን +291-1-120350 ext. 216  ሓበሬታ ዓይነት ገዛ

– ክፍሊ Engineering +291-1-120350 ext. 215 ምርግጋጽ ክፍሊት

– ክፍሊ PMS +291-1-120350  ext. 149

ባንክ ኣባይቲን ንግዲን ኤርትራ

ኣስመራ

14 ነሓሰ 2013

Click And go To Adal voice Home page