ኣብዛ እንነብረላ ዓለም ንዘበናት ብገበትን ጨቆንትን ሓያላን ዓለምና ንመዋእሉ ብግፍዕን መከራን እናተሳቀየ ንክነብር ዝተፈርደ ኣብ ልዕሊኡን ልዕሊ ሃገሩን መዳርግቲ ኣልቦ በደላት ዝወረዶ ህዝቢ እንተሃልዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ምተሰርዐ ነይሩ ። እዚ ንስለ ዘረባ ዘይኮነ ብልክዕ ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመ በደል መሬት ወረቀት እንተትከውን ባሕሪ`ውን ቀለም እንተዝቅየር ኣብ ልዕሌና ንዝተፈጸመ በደላት ንክስነድ መሬትን ባሕርን ኣይምኣኸሉን ነይሮም ። ክንድዚ ዝኣክል በሰልኡ ዘይሃሰሰ ኣበሳ ክፋእ ኣብ ልዕሌና እናሃለወ እንኮሎ ኣብዚ እዋን ነቲ ካብ ማንም ኣህዛብ ናይዛ ዓለምና ዝያዳ ጽምኢ ሰላምን ፍቅርን ዘለዎ ህዝብና ኣብ መንጐኡ ፍልልያት እናእተካ ናብቲ ዘላደየናን ዘረብረበናን ኹናት ሓድሕድ ክሸሙና ህርዲግ ይብሉ ኣለዉ ፡ እዞም ሎሚ ብጉልባብ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ቀቢላውን ስምዒታት ኣመካንዮም ንሃገርና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከውርዱዋ ህርዲግ ዝብሉ ዘለዉ ዕሱባት ፡ ንማንም ሃይማኖት ይኩን ኣውራጃ ቀቢላ ክውክሉ ኣይክእሉን እዮም ብቅዓት`ውን የብሎምን ፡
መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሌና ዝእለም ስዉር ተልእኮ ሎሚ መራሕቲ ሃይማኖት ኢና ዝብሉ ንህዝቢ ክጎዛዝዩ ለይቲ ምስ መዓልቲ ሰይጣናዊ ስራሕ ክሰርሑ ድቃስ ዘይብሎም ይሓድሩ ኣለዉ ። ስለዚ ነዞም ዕሩባት ሕልና ዓገብ ንበሎም ። እዞም ክረብሑ ክብሉ ናብ መጻወድያ ጥፍኣት ዝኣትዉ ዘለዉ ንስለ ሰላም ህዝቢ ዝሓስብ ኣእምሮ ስለዘይብሎም ዓይኖም ዓሚቶም ናብ ደልሃመት ክመርሑና ንዕዘብ ስለዘለና ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ክጠቅስ ፦ ከምታ ኻብ መጻወድያ ዝመሎቀት ጤለበዱ ኣዝዩ ርሒቁ እዩ እሞ ኣይትስዓቦ ዝበለና ነዞም ሰባት ድማ ፎእ ንበሎም
ንሕና ብፍቅዲ ትሽዓተ ብሄራት እኳ እንተኮና ብተግባራትናን ፍቅርናን ግን ወትሩ ሓደ ኢና ኣብ ሓድነት ስለ ንኣምን ጽኑዓት ከም እምኒ ዓረ ሙኳና ድማ ፈታውን ጸላእን ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ። ብሕብረት ጸኒዕና ስለዝመከትና ናጽነትና ካብ ኣፍ ሓራግጽ ብሉጻት ደቂ ህዝቢ ከፊልና ክውንቲ ጌርናያ ። ነታ ብጽንዓትና ዘምጻናያ ሃገር ዳግማይ ካብ ዘይናቶም ዝምነዩ ዓመጽቲ ንዝመጸ ወራር ደጊምና ብወረስቲ ሕድሪ ዋርሳይ ህላዌኣ ንዘንተ እለት ከይተደፍረት ተሓፊራን ከቢራን ከምትከይድ ኣረጋጊጽና ፡ ሕጂ`ውን ነዚ ዓወት ክውን ዝገበረ ሓድነትና`ዩ ። እንተ ጉዳይ ሃይማኖታዊ ምክብባር ግን ሕልፊ ኣለዎ ኣብ ዝከድካ እንተከድካ ከም ህዝቢ ኤርትራ ተሳንዩን ተከባቢሩን ዝከይድ ብፍጹም የለን ።
ዓለም ካብዚ ለዋህ ሕብረተሰብ ተማሂራ ሰላም ከተስፍን ምተገብኣ ነይሩ እንተኮነ ግን ሰላም ክህሉ ዘይምነዩ ልኡካት ሳጥናኤል ክሳብ ዝሃለዉ ንሰላምና ብዓይኒ ጽልኢ ዝርእዩ ከምዘለዉ ፈሊጥና ሰላምና ባዕልና ንሓልዋ ። ኣብ ኩናት ዝረብሑ ዓመጽቲ ክሳብ ዝሃለዉ ድማ መጋበርያን ዑሱባትን ባዕዳውያን በፍልጦን ብዘይ ኣፍልጦን ንውልቃዎ ረብሕኦም እናተቆጽሩ ክሰርሑ ከምዝክእሉ ፈሊጥና ነቲ ከማና ተመሲሎም ምስልና ንምድዋን ዝነዝሕዎ መርዛም ቃላት ኣብ ግዚኡን ሰዓቱን መልሲ ምሃብ ናይ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ግቡእ ሃገራዊ ግዴታ ስለዝኮነ ከም ቀደምና እምባሕ ብምባል ነባህርሮም ።
ከምቲ ስራሕ ዝሰኣነት ፈላሲት ቆቢዓ ቀዲዳ ትሰፊ ዝተባህለ ፡ እዞም ከድዓት ድማ ሎሚ ዓቅሊ ጽበት ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣብጺሕዎም ከምዘሎ ንርእዮን ንሰምዖን ኣለና ፡ እዚ ናይ መወልቶም ምስትውዓል ዝጎደሎ ከንቱን ሓሶትን ዝኮነ ተስፋ ሕልሚ ነዳያት ካብ ሙኳን ሓሊፉ ነቲ ዘበገስዎ ዕላማ ክወቅዕ ስለዘይተራእየ መወልትን ተመወልትን ብሓባር ናብ ዕብዳን የምርሑ ኣለዉ ። ስለዝኮነ ነንዝበለየ ፋይላት እናደጋገሙ ህዝቢ ከናቁቱ ህርዲግ ካብ ምባል ኣይከዕርፉን እዮም እሞ ፡ንሕናውን ቅድም ቀዳድም ሃገራዊ ድሕነትና ብምቅዳም ብህዝብን መንግስትን ካባና ዝጥለብ ዘበለ ኩሉ ኣብ ምምላእ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንሰለፍ እታ ግዜ ከኣ ሎሚ`ያ ። ከምቲ ኣንበሳ ንግዳዩ ኣድብዩ ዚጽበዮ ፡ ንሕና ድማ ነቶም ገበርቲ ክፍኣት ኣድቢና ንጸበዮም ።

ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ዋሕስ ህላዌና እዩ !
ሰማእታትና ዘንተዕለት ይዘከሩ !
ዓወት ንሓፋሽ !
ተኬኤ ክብሮም !
ስዊዘርላንድ 21/ 10/ 2013
New Field: