Adal voice

ኣምባሳዳር ሃገር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ኣብ ኣየርላንድን ክቡር ኣምባስዳር እስቲፎናስ ሃብተማርያም ፣ምስ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ኣኼባ ኣካይዱ። ሕዳር 18 , 2014.

ድሕሪ ምምስራት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ኣብ 2013 ፣ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራ፣ማሕበረ ኮም ኤርትራ ንምድራዕን ፣ንምድልዳልን፣ ኣብ ህዝባዊ ዉዳቤታት ክነጥፍ ከም ዝጸንሐ ዝፈልጥ ኮይኑ ፣ ከም መቐጸልታ ናይ’ዚ ክሰርሖ ዘጸንሐ መደባት፣ ዳግም ንምግምጋምን ፣ ሓድሽ መደባት ንምዉጻእን ፣ኣብ ዝገበሮ ርክብ ፣ ኣብ ንጥፈታታ ትምህርት፣ ስፖርትን፣ ከምኡዉን ሓፈሻዊ ንጥፈትታ ማሕበር ኮም ንምድልዳል ፣ ኣበርቲዕ ከሰርሓሉ ምኾኑ ኣስሚርሉ ፣ ከም መቀጸልታ ናይዚ ድማ ፣ ነዚ ዝምልከት ፣
ኣኼባታት፣ ሰሚናራትን ፣ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ከምዝገብር ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ፣ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ኣኼባ ክቡር ኣምባስዳር እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ፣ ምሕያል ኤርትራዊ ኮም፣ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝስርሓሉ ሃገራዊ ንጥፍታት ከመ ምኾኑ መጠን፣ ነዚ ንምሕያል ድማ ፣ ኩለን ማሕበር ኮማት ኤርትራወያን ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ፣ ኣብ ጎኒ ሃገራዊ ሽማግለ ብምኾን፣ ኣበርክትኦን ክዕዝዛ ጸዊዑ።
ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ፣ ኣብ ታሕሳስ 14, 2013 ኣብ ዋዕላ ከተማ በርሚንግሃም ዝተመስረተ ኮይኑ፣ ኣብ ምዉህሃድን ዉዳቤታትን ፣ ህዝባዊ ንጥፈታትን ፣ ዝነጠፍ  ሽማግለ እዩ።