ህይወት ጉዕዞ እያ። ወዲ ሰብ ከኣ ኣብ ቀጻሊ ጐእዞ እዩ ዝነብር። ምንባር`ውን ቃልሲ እዩ። ኣብ ቃልሲ ክትዕወት ሓይሊ የድልየካ ። ሓይሊ ካብ ውሽጣዊ ዓቅሚ እዩ  ዝውለድ። ኣብ ጉዕዞ ጀሚርካ ንክትውድእ ረዚን ዓቅሊ ይሓተካ። ዓቅሊ ንበዓል ዕላማ ናብቲ ዘድልዮ ሸቶ እዩ ዘብጽሖ።
ዕጉስ ተጓዓዛይ እዩ ጀሚሩ ዝውድእ እቲ ዕጉስ ዘይውዳእ ስንቂ ኣለዎ ተስፋ። ብርሃን ኣብ ቅድሚኡ እዩ ዝቀርብ። ትዕግስቲ ሓይሊ እዩ። ርግኣት`ውን እዩ ዝፈጥር፡ ካብ ታህዋክን ምርባጽን ዝኣልይ መንገዲ እዩ ። ዓቅሊ ኣብ ኤርትራዊ ክብርታት ብቀዳማይ ደረጃ እያ እትጥቀስ። ክብራ  ረዚን እዩ፡ ጻምኣ ምእኩት እዩ። ኣቦታትና ክምስሉ ዓቅሊ ዋጋ  በቅሊ እካ  ዝብሉ። ትዕግስቲ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ዝኮነ ካልእ ንዋት እያ እትዓዩ  ነይራ። ኣብ ናይ ዓወት መገሻ ከኣ፡ ዕጉስ ጐእዞ ወሳኒ ግደ ኣለዎ። ምስጢር ዓወት መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር`ውን ዝተከተሎ ዕጉስ ቃልሲ ምካኑ ዘጠራጥር ምክኒያት የብሉን ።
መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር፡ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ኣንጻር ገዘፍቲ ማዕበላት እዩ  ገጢሙ። ንቃልሱ ግን ብዕጉስ ኣካይዳ እዩ ተጓዒዝዎ። እቲ ኣብ መጠረሽታ ክዕወት ዘኽኣሎ ሓይሊ`ውን ትዕግስቱ እዩ። ትዕግስቲ ብምኽኣል እዩ ዝፍጠር ። ብምኽኣል ገደል ይስገር።ዕጉስ ቃልሲ፡ ናይ ምሕሳብን ምስራሕን ዓቅሚ እዩ ዘማዕብል ሃገራውነት ይሃንጽ። ጸላኢ ግን ወትሩ ነዚ ኣተሓሳስባ ንምዝራግን ናቱ ኣተሓሳስባ ንምስራጽን እዩ ዝጽዕር። እቲ ነዊሕ መንገዲ ዓወት ነዚ ሓቂ እዩ ዘረጋግጽ። ስለዝኮነ`ዩ
ምእንታኪ`ዩ  ኤርትራ እናበሉ ይከኣሎ ዋርሳይ ቅድምን ሕጅን የዒንቶም እናረኣየ፡የእዛኖም እናሰምዐ፡ ምስ ምሉእ ቀልቢልቦም ኣብ መጋርያ ሓዊ ዝደበሉን ዝዓለላን ሓየትን ዋዕሮን ብዘይ ኣፈላላይ ጾታ ኣብ ኩሉ ብማዕረን ብሓልዮትን ፍቅርን ፡ ንስካ ጽናሕ ኣነ ክስዋእ እናበሉ`ዮም ንስለ ኤርትራ ተበጅዮም። ንዓይ ይጥዓመኒ ከይበሉ ምእንታናን ምእንቲ`ታ ዘፍቅርዋ ኤርትራን፡ እታ ሓንትን ክብርትን ዘይትትካእ ህይወቶም ሓንሳብን ንሓዋሩን ምእንታኪ`ዩ ኤርትራ ዓወት ንሓፋሽ፡ ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ፡ እናበሉ ብጅግንነት ዝሓለፉ።
ናይ ቃልሲ ጉዕዞ ሓያል ናይ ምእማን ብቅዓት ይሓትት። ምእማን ሓይሊ እዩ፡ እምነትን ተስፋን ከኣ`ዩ ዘቃልስን ዘዐውትን። ህዝባዊ ግንባር፡ ካብ ፈለምኡ ንነዊሕ መገሻ እዩ ተዳልዩ። ኣዝዩ መሪር መድረክ ከምዝገጥሞን ክሰግሮ ከምዝክእልን ግን ኣሚኑ። ንቃልሲ ብሓቅን በቲ ቅኑዕ መገድን ክመርሕ ወሲኑ። ንኩሉ ብዕጉስ ቃልሲ ከምዝበጽሖን ኣብ መዋዳእታ ዘየወላውል ዓወት ከምዝጭብጥን ከኣ ፈጺሙ ኣይተጠራጠረን። እዚ ከኣዩ እቲ ቀንዲ ዝተመርሓሉ ሓሳባት። ተዓዊቱ ኸኣ፡ እቲ ዝጨበጦ ዓወት`ውን ፍረ ናይቲ ዘካየዶ  ረዚን መስዋእቲ ኢዩ።
እቲ ዘርዕድ ህይወት መግዛእቲ ብሳላ መስዋእቲ ብሉጻት ጀጋኑ ኤርትራውያን እኻዩ ሓንሳብን ንሓዋሩን ብርግኣትን ሰላምን ተተኪኡ። ኣቱም ሰባት እስከ ንዘክር ኣብ ነብሲ ወከፍ ውዕሎ ዕርድታት ይከኣሎን ዋርሳይን ናጽነት ንምምጻእን ናጽነት ንምዕቃብን ኣብ ዝተገብሩ ውግኣት ኣብ ሓደ  እዋን ኣውያት ሰራዊት ደርግን ወያነን በቲ ሓደ ሸነክ ትብዓት ይከኣሎን ዋርሳይን የአንግድ ከምዝነበረ። ኣብቲ ሓደ ቃንዛ ጸላእትና፡ ኣብቲ ሓደ ከኣ ኣብ ውሽጢ ሃልሃልታ ባርዕ ናይ ኹናት ፍሽክታ ይንጸባረቅ። ከም ዝነበረ ንዘክር ደኣ። ብርግጽ ኣብ ገድልን ምክልካል ሃገርን ዝተራእየ ንምእማኑ ዘጸግም ታሪክ እኮዩ ተሰሪሑ።ኣብ ከብዲ እታ ጅግና ዝዓለበት ጥይት ንማእከል ዘርኢ ኣምዑት ክትብትን፤ ካብ ዝተበስዐ ሽክና ርእሲ ዝፈሰሰ ሓንጎል ናብ ቦትኡ ተመሊሱ መስርሕ ሂወት ክቅጽል፤ ልቢ ካብ መሰናግለ ወጺኣ ትልክ ክትብልን ዳግም ክትሰርርን፤ ዝተበስዐን ዝተበታተነን ናውቲ ከብዲ ናብ ንቡር ተመሊሱ ቡቅሊ ዘርኢ ዳግማይ ክፈጥር፤ ናይ ገጽ ምንጋጋ ብልቅብቃብ ኣዕጽምቲ ተተኪኡ ንቡር ቅርጺ ሒዙ ምርኣይ እኮ ንቡር ኣይነበረን ። እዚ ኩሉ ግን ምእንታናን ምእንቲ ኤርትራን`ዩ ።
እስከ  ኣጸቢቅና ንዘክር ጸላእትና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዘውረድዎ ሰፍ ዘይብል ግፍዕን በደልን፡ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ክጠቅስ፡ ኣብ ልዕሊ ዓድታት ዖና ጸላም ሰንበት  ርእሲ ዓድን ዝወረደ ኣረሜናዊ ግፍዒ፡ ኣብ ኦምሓጀር ወኪዱባ ህዝቢ ኣኪብካ በልማማ ብሳንጃን ጠያይትን ክሰሃልዎ፡ ህዝቢ ዓድቀይሕ ከም ብተይ ዓዕ እናበለ ክሕረድ፡ ህዝቢ ሽዕብ ብሰንሰለት ታንክታት ክጭፍለቅ፡ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ዝዘነበ ቦምባታት ነፈርትን መራክብን / ቅብጸት 1990 / ፡ ኣብ ልዕሊ ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ክዕዘቡ ዘምሰዩ መንእሰያት ኣስመራ 1990 ዝተፈጸመ ቅትለት፡ ህዝቢ ብዘይ ገበሮን ዘይወዓሎን ደጋፊ ሰውራ ኤርትራ እናተባህለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክዳጎንን ክርሸንን፡ ኣካላት ሰብ ብስልኪ ክሕነቅ፡ ሬሳታት ንጹሃት ዜጋታትና ንቡር ስኢኑ ኣብ ጎደናታት ክስጣሕ፡ ኣብ ልዕሊ መሳጊድን ኣብያተ ክርስትያናትን ምስ ኣመንተን ቦምባታት ክዘንበን፡ ኣብ ልዕሊ ኣዴታትናን የሕዋትናን ጽዩፍ ተግባራት ዓመጽ ክፍጸም፡ ኣብ ልዕሊ ዝባን ኣዲኡ ዝተሓዝለ ልቢ ዘይቆጸረ ህጻን  ጽባሕ ንግሆ ክወግኣናዩ ሻዕቢያ እናተባህለ ምስ ወላዲቱ ሓዊሶም ብሳንጃ ክዝልዘሉ ዘይረኣናን ዘይሰማዕናን መዓስ ኮይና። በሉ ኣጸቢቅና ንዘክር እሞ ንኩሉ መንገድታትና`ውን ነስተውዕለሉ ፡ልቢ ፦ንግበር ሰማእታት ኤርትራ ነዚ ኩሉ ኣብ ልዕሌና ዝወረደ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት፡ሽግርን መከራን ንምብራድ እዮም ነታ ዘይትምለስ ክብርቲ ህይወቶም ወፍዮምልና። ብርሃን ጥዋፍ ኮይኖም ደሞም እናዛረየ ሓደራ ኢሎም ንዝተበጀዉ ሰማእታት ኤርትራ ቅሰኑ ንበሎም። ሓደራ ሓደራ ኤርትራዊ መንእሰይ እነፍቅሮም ሰማእታትና ንዘረከቡና ሰላም ዝዓሰላ ሃገርና ኤርትራ ክንርስዕ ምፍታን ልክዕ ከም ንዘይትፈልጦ ሰብ ክትዝክር ምፍታን እዩሞ ሓደራ ሃገር ሰማእታት ዝኮነት ኤርትራ ምእንታኪ`ዩ ንበላ ሕድሮም ንሰከም ።
ናጽነትና ኣብ ብያቲ ወርቂ ገይሩ ዘቀበለና ኣካል የለን። ናጽነትና ብደምን ድምጽን ህዝብና`ዩ ተረጋጊጹ !! ቃል ክቡር ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሰያስ ኣፈወርቂ

ሰማእታትና ዘንተእለት ይዘከሩ
ዓወት ንሓፋሽ
ተኪኤ ክብሮም
ስዊዘርላንድ