1 “ናይ ቀደም ቅዋም ነይሩ፡ ሞይቱ፡ ተንሲኡ ክብለካ ኣይደልን እየ ሕጂ ጎናዊ ናይ ቈይቊ መኣዲ ምፍጣር ትርጉም የብሉን”

2 “ናይ ፖለቲካ ገስጋስ ጉዕዞና ሓንሳብ ብማዕበል ሓንሳብ ብሓጹራት እናተዓንቀፈ ስለ ዝኸደእቲ ሰነድ ከይተኣወጀ ሞይቱ እዩ”

3 “ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ኣካይዳናን ፖለቲካዊ ብስለትናን ኣማዕቢልናን ብዙሕ ነገር ተማሂርናን ኢና “

4 “እዚ ሓድሽ ምንዳፍ ቅዋም ተኣዊጁን ኣይተኣወጀን ካልእ ኣርእስቲ እዩ፣ ምኽንያቱ እቲ ዋና ነገር እቲ ስራሕ እዩ”

5 “ቕድሚ 15 ዓመታት ዝነበረና ንቕሓትን ሽዑ ዝነበረና ሃንቀውታን በበይኑ እዩ ምስ ናይ ሕጂ”

6 “መስርሕ ቅዋም ብዙሕ ዓው-ዓው ኢልካ ንሃልኪ ወይ ወይ ን”ፒኣር” (ንህዝባዊ ርክባት) ዝዝረበሉ ኣርእስቲ ኣይኰነን”

7 “ቅዋም ናይ ገዛእ ርእስና ናይ ውሽጥና ጉዳይ እዩ ንናይ ደገ ሃልኪ ኢልና እነዳልዎ ሰነድ ኣይኰነን ናይ ዝዀነ ፍቓድ ወይ ምትሕብባር ዘይንደልየሉ ጉዳይ እዩ “

8 “ምድላው ቅዋም ንናይ ደገ ባህጊ ከነዕግብ ወይ ከነዐግስ ኢልና እነዳልዎ ኣይኰነን”

9 “እዚ ሓድሽ ሰነድ’ዚ ናይ መወዳእታን ኣበር ዘይብሉ ወይ ንጹህ ሰነድ ክኸውን እዩ ኢሉ ዝሰርሕ ሰብ የለን”

10 “እዚ ሓድሽ ሰነድ ንሕጂን ንመጻኢ ወለዶታትን ዝዳሎ ሰነድ እዩ “

11 “ሕጂ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ወይ መሰጋገሪ ንኣቱስለ ዘለና፡ ሃዲእና፡ እሂን-ምሂን ኢልና ንኹሉ ህዝቢ ዝውክል መሰጋገሪ ስርዓት ምስኣል ወይ ምንዳፍ’ ዩ”

 12 “ኣብ’ዚ ሂወት፡ ግዜ፡ ርሃጽ ዝተኸፍለሉ ሃገር፡ ንመጻኢ ናብ’ቲ ክንበጽሖ እንደሊ መንገዲ ዘብጽሕ ቅዋም ስርዓት ኢና ንደሊ”

 13 “እዚ ሓድሽ ሰነድ’ዚ ንውልቃዊ ረብሓታት ወይ ጸቢብ ረብሓታት ኣብ ግምት ኣእትዩ ዝንድፍ ቅዋም ዘይኰነ ንወለዶታት ዩ”

14 “እዚ ሓድሽ ዝንድፍ ቅዋም “ሚንስ” (መንገዲ) ደኣ’ምበር “ኤንድ” (ናይ መወዳእታ ሸቶ) ኣይኰነን”

15  “ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣብ ቀረባ ዝረኣየና ዘሎ ኣድማስን ዝሰርሕ ሰነድ ( ቅዋም )ግን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ “

 16 “እዚ ሓድሽ ዝንድፍ ቅዋም መወዳእታ ዕላማ ስለ ዘይኰነ፡ ከይተሃንጠኻን ከይተሃወኽካን ሃዲእካ ዝስራሕ ስለ ዝዀነ፡ ሰዓቱ ቆጺሩ ዝኸይድ ዘሎ መስርሕ እዩ”

 17 “ዝዀነ ሰብ ብዛዕባ መግስቲ ክዛረብ ከሎ ናይ ገዛእ ርእሱ ውልቃዊ ረብሓታት ወይ ጸቢብ ረብሓታት ኣብ ግምት ኸእትው ዘይኰነ ንወለዶታት ክኸ ውን ይግባእ”

18 “ኣብ’ዚ ሓድሽ ሰነድ’ዚ ( ቅዋም )ኣበርክቶ ክገብር እኽእል እየ ዝብል ኣብ ሃገር ዝዀነ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ”

19 “ቅዋም 1997እንተ ርኢናዮ እቲ ሰነድ ከይተኣወጀ ዝሞተ እዩ”

20 “ንወለዶታት ዝኽፈል ዝኸፈልናሉ እሞ ንመጻኢ ናብ ንደልዮ ባይታ ናብ እንደልዮ መድረኽ ከብጽሓና ዝኽእል ሰነድ ምድላው ዕላማና”