ምርጫ ኢትዮጵያ

 ኣብ ወርሒ ግንቦት 2007 ዓ/ም ክካየድ እዩ ዝብልዎ ግና ኣቐዲሙ ዝተፈፀመ ምርጫ ዝምልከት በቲ መደናገራይ ዘረበኦም ፍትሓዊ፤ ሰላማዊን ዴሞክራሲያዊን ከም ዝኸውን ይዛረቡ ኣለው ኣየናይ ምርጫ እዩ ናይ ሎሚ ዘመን ከይንብል ኣብ ሕሉፋት ምርጫታት ጨና ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዘይተራኣየ ሎሚ ከመይ ኢሉ ንሶም ናብ ጭው ዝበለ ዓብላልነት ምስ ተሰጋገሩን ኣብ ግዕዝይናን ምስ ጠሓሉን ነቲ ዘይከውን ክኸውን እዩ ይብሉና ዘለው፣ ፈፂሙ ዘይእመን እዩ፣

ኢህወዴግ ካብ ግንቦት 20/1983 ዓ/ም ጀሚሩ ስልጣን ምስ ሓዘ ናይ ወያናይ ዴሞክራሲ ስነ-ሓሳብ ከም ዘሰጉም ብምእዋጅ ኣርባዕተ ምርጫታት ብምክያድ ኣብ ኩለን ናይ ምርጫ እዋናት ብምጭብርባርን ብሓይሊ መልጥን ስልጣን በይኑ ካብ ዝብሕት ምስ ናይ ስግግር ግዜ ዝነበረ ክልተ ዓመት ሓዊስካ 24 ዓመታት ኣቑፂሩ ይርከብ፣

ኣብ ስልጣን ዝርከብ ገዛኢ መንግስቲ ድሕሪ ብ29 ሕዳር 1987 ዓ/ም ዝፀደቐ ኣብ ተግባር ዘይሽረፍ ሕገ-መንግስቲ ኣብቲ ዓመት ንሱ 64 ናይ ፖለቲካ ውድባት ዝተሳተፋሉ ምስሉይ ምርጫ “ሀ” ኢሉ ተጀሚሩ ኢህወዴግ ስዒረ በለ፣

ኣብ 1992 ዓ/ም ንካልኣይ ግዜ 49 ናይ ፖለቲካ ውድባት ዝተሳተፋሉ መደናገሪ ምርጫ ተኻይዱ ሕዚ’ውን ኣብ ስልጣን ዝርከብ ገዛኢ ውድብ መንግስትነት ብሒቱ፣

ኣብ 1997 ዓ/ም ንሳልሳይ ግዜ ዝተኻየደ ምርጫ ካብቶም ዝሓለፉ ክልተ ምርጫታት ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ተቃወምቲ ውድባት ጎሊሖም ዝተራኣይሉን ንኢህወዴግ ዘሰንበደን ምርጫ ምስ ምንባሩ ኣብ መላእ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 23 ወረዳታት ኢህወዴግ ተሳዒሩ ምስ እዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና እውን ብናይ ህዝቢ ድምፂ ስዕረት ተጎልቢቡ ምንባሩ ይዝከር፣

እንተኾነ ግና እዚ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ገዛኢ ፓርቲ ስልጣን ብድምፂ ህዝቢ ከም ዘይለቅቕ ስልጣን ከኣ ዝወሃብ እንተይኮነስ ዝምንጠል ምኳኑ ኣጥቢቑ ዝኣምን ናይ ህዝቢ ድምፂ ዘይቕበል ውልቀ-መላኺ ስርዓት ምኳኑ ኣብ 1997 ዓ/ም ስልጣኑ ኣሕሊፉ ንዝሰዓረ ህዝቢ ንዘይምሃብ ኣብ ልዕሊ ብኣማኢት ዝቑፀሩ ንፁሃት ዜጋታት ናይ ጠያይት ሩምታ ብምልቃቕ ህይወቶም ክስእኑ ዝገበረን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝዳጎነን ስርዓት እዩ፣

ኣብ 2002 ንራብዓይ ግዜ ዝተኻየደ ምርጫ’ውን እንተሪኢና 79 ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ኣብቲ ዝነበረ ምስሉይ ምርጫ ተወዳደርቲ እንተይኮናስ ዓጀብቲ ኮይነን ብምቕራበን እዚ ሕዚ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ልኡላውነት ህዝብን ሃገርን ዝጥሕስ ዘሎ ብግዕዝይና ዝጠልቀየ ስርዓት የስግኡኒ እዮም ንዝበሎምን ኣብ ህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ንዝነበሮም ኣባላት ተቓወምቲ ውድባት ብኣባላት ፀጥትኡን ብተለኣኣኽቱን ኣቢሉክጭወዩን ክቕተሉን ብምግባር በይኑ ኣብ ምርጫ ጎዩ ምእንታን ክስዕር ኣብ ዝገበሮ ፋሽሽታዊ ተግባር ከይ ሓነኸ 99.6 ሚኢታዊ ውፅኢት ምርጫ ረኺበ ብምባልንማሕበረሰብ ዓለም ኣደናጊሩ ክሳብ ሎሚ ህዝቢ እናረገፀ ሃፍቲ ሃገር እናጓሕጎሐ ኣብ ስልጣን ይርከብ፣

ሕዚ ኸ ናበይ? ሕዚ’ውን ከምቲ ኣቕድም ኣቢልና ዝረኣናዩ ንሳቶም ብዛዕባ ምርጫ 2007 ዓ/ም ምዝራቦም ሓጥያት የብሉን እቲ ሓጥያት ዝኸውን ዘሎ ነቲ ክንዳኻ ኢና እናበሉ ብሽሙ ዝቕልድሉ ዘለው ከቢድ መስዋእትነት ከፊሉ ናብ’ዚ ሕዚ ዝሕንቅቕሉ ዘለው ስልጣን ዘብፀሐ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ ኣፍሊጥዎ እዩ ካብ ዝብል ትዕቢት ኣብ ልዕሊኡ ሰፍ ዘይብል በደል ኣብ ምፍፃም ይርከቡ፣

እሞ ኸ ህዝቢ እንታይ ከገብር ኣለዎ ህዝቢ ኣንፃር እቲ ስርዓት በብግዚኡ ተሪር ተቓውሞ እናስመዐ መፂኡን ኣሎን፣ ኣብዚ ክነስተውዕለሉ ዝግባእ ህዝቢ በብኣንፈቱ ተቓውሞ ኣብ ዘስመዐሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ እቲ ስርዓት ኮይኖም ምርጫ ኣብ ዝቐረበሉ ግዜያት ሓያላት ተቓወምቲ ክመስሉ ግን ከኣ ዓጀብቲ ኢህውዴግ ኮይኖም በቲ ኢህወዴግ ዝህቦም ቁንጣሮ ገንዘብ እንተስ ንውልቆም እንተስ ምረፁና ንዝብል ፖስተር መስርሒ ስለዝረኸቡ ኢህወዴግ ዴሞክራሲያዊ ዘይኮነ ክንሱ በቲ ኣኼባታት ብምግባር ንተቓወምቲ ዘየንቀሳቕስ ቀያዲ ሕጉ ለጒሙ ብምሓዝ ዓብላልነቱ ኣብ ዘርእየሉ ምርጫ ብምስታፍ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓሰቦን ዝደልዮን ለውጢ ንኸይመፅእ ኣብ ምግባር ዓብዪ ተራ ይፃወቱ ኣለው፣

ብዝያዳ ከኣ ንህዝቢ ልክዕ ብቁፅሪ እተን መጋበሪያ እቲ ስርዓት ኮይነን ዘለዋ ውድባት ከፋፊሎሞ እቲ ስርዓት ዝደልዮ ከኣ ህዝቢ ሓድነት ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ከይዕምፅ ዝገብር ህዝቢ ከፋፊልካ ዝግበር ዘሎ ዳንኬራ ኣብ መወዳእትኡ ምብትታን ከይኸውን ተቓወምቲ ውድባት ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ኢህወዴግ ዝመርሖ መንግስቲ ኮይንኩም ብሽም ተቓወምቲ ተመዝጊብኩም መጋበሪያ እቲ ስርዓት ዘለኹም ህዝቢ እንታይ ዓይነት ለውጢ ይደሊ ከምዘሎ የማነ ፀጋም ክትሓስቡ ኣካይዳኹም ናይ ህዝቢ ወገናውነት ዘለዎ ኮይኑ ትካቦ ናቲ ስርዓት ወጊድ ኢልኩም ህዝቢ ንለውጢ ክተላዕልዎን ነዚ ብኣነነት ንኣስታት 24 ዓመታት ሃገር ዝመረሐ እንተይኮነስ ሃገርን ህዝብን ዝገዝእን ዘብርስን ዘሎ ስርዓት ክተወግዱ መንገድኹም ክተዐርዩ ምተገበአ፣

ተዘይኮይኑ ሎሚ ዘበን ኣብ ዝካየድ ምስሉይ ምርጫ ብምስታፍ ኣብ ስልጣን ንዘሎ ውልቀ-መላኺ ስርዓት ብምዕጃብ ዴሞክራሲ ኣብዘይብላ ሃገር ዴሞክራሲ ዘሎ ንኽመስል ንምግባር እንተዘይኮይኑ ካልእ ለውጢ ዘምፅእ ኣይኮነን፣

እዚ ኣካይዳ እዚ ከኣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሰልቺይዎ በሓይሊ ብረትን መጋበሪያ እቲ ስርዓት ብዝኾኑ ሓይልታት ተዓፊኑ ዝነብር ዘሎ ምዃኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከኣ ግደ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ንኢህወደግ ካብ ስልጣኑ ክንኣልዮ ኢና ትብሉ ኩሉኹም ይዕበ ይንኣስ ኢድ ኣለኩም ዝብል እምነት ኣለኒ፣ ስለዚ ህዝቢ፤ንሶምን ንስኹምን ተረሓሓቑ ከም ዘለኹም ፈሊጥኩም መንገድኹም ኣዐርዩ፣ እንተ እቲ ህዝቢ መሪርዎ ኣሎ እናመረሮ ንሰበስልጣን ኢህወዴግ ዝስከም እንግዳዕ የብሉን ንኽድርብዮም ተዳልዩ ኣሎ ንሳቶም እውን ኣብ ቀልቀል ፀድፊ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ከኣ ኣብ ትሕቲ ሓያል መደራጉሕ ከም ዘለው ፈሊጥካ መዳራጉሕካ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝካ ልቐቐሎም እዋኑ ሎሚ’ምበር ፅባሕ ኣይኮነን፣ ፅባሕ ናይ ባዕላ ዕማም ስለዘለዋ፣

ካብ ደጋፊ ዴ.ም.ህ.ት

ተጋዳላይ ነበር ህወሓት

ወዲ ሓየሎም ካርቱም ባህሪ-ሱዳን

Advertisements