ትካቦ ንምርካብ ክንብል ርእስና ኣይነድንንን እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ልዕሊ ኣዳም ዘሕለፎ ፍርዲ ከምዚ ይብል፦ *ካብኣ ኢኻ ተፈጢርካ እሞ ናብታ ዝተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዕ እትምለስ እንጌራኻ ብረሃጽካ ብላዕ።* ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3. 19 ትእዛዝ ፈጣሪ እዚ ካብ ኮነ፡ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ድማ ብረሃጽናን ብጽፍርናን ጽዒርና ክንነብር ኢና እንተበለ፡ ትእዛዝ ኣክበረ እምበር ኣየፍረሰን። ስለዚ ሰሪሕካ ምንባር ህዝብካን ሃገርካን ምምሕያሽ ጽድቂ ደኣምበር ኣበሳ የብሉን። እዚ ካብ ኮነ እቲ ሓቂ ንምንታይ ዕላማዩ ተጻባእትናን ገለ ውሑዳት ዕሱባትን ተመጽዊትናን ተንበርኪክናን ክንነብር ዝብህጉ ዘለዉ?።

ንምንታይከ ክንድዚ ተጻብኦ? እንታ`ዩከ እቲ ኣበሳ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝብልዎ። እስከ ንተዓዘብ፦ 1፡ ኤርትራ ብመትከል ርእሰ ሙርከሳ ሃገራዊ ህንጸት ከተሰላስል ዘንቀደት ሃገር ብሙኳና፡ ንካልኦት ሃገራት ናይ ጽቡቅ ሕማቅ ኣብነት ከይትከውን 2፡ ኤርትራ እቲ ኣብ ግዜ ጥንቲ ብመልክዕ ባርነት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳን ኣመሪካን ንምውሳድ ዝግበር ዝነበረ ንግዲ ደቂ ሰባት፡ ኣብዚ እዋን`ዚ መልክዑ ብምቅያር፡ ብስም ለገስትን ወሃብቲ ረድኤትን ካልእ ቅጽላት ኣስማት ብምጉልባብ ኣብ መሸጣ ቆልዑ ኣፍሪቃ ተዋፊረን ናይ ዘለዋ እኩያት ትካላት፡ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብኣጋ ነቂሑ ባይታን ዕድልን ብዘይምፍጣሩ። 3፡ መንግስቲ ኤርትራ ኩልና ከምእንፈልጦ ኣብ ኣፈታትሓ ግርጭታት ዘለዎ መርገጺ ንጹርን ዘየሻሙን`ዩ።

ፈታሕቲ ሽግር ሰብ ጉዳይ ባዕላቶም ምኳኖም`ዩ ዝኣምን፡ ካብዚ ንጹር መትከል`ዚ ብምብጋስ ድማ፡ ንምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ኣብ ጉዳይ ዝኮነት ትኩን ሃገር ኣጽኒዑ ስለ ዝቃወም ። 4፡ ክንዲ ቶካብን ተቀባልን ኣብ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ምድግጋፍ ክህሉ ኣብ ዝብል መትከል ብምእማኑ።

ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር`ዩ ምስሊ ኤርትራ ሃገርና ንምድዋን ዘይዲሞክራስያዊት፤ተሓሳሚት ረድኤት፤ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ፤ ገሃሲት መሰል ሃይማኖት ወዘተ ዝብሉ ዝተፈላለየ ቅጽል ስም ክወሃባ ዝጀመረ፡ በቶም ከማና ብጹእ የለን በሃልቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ጸረ ድክነት ስትራተጂ ሃንደስቲ ኢና ዝብሉ፡ ልኡኳት መንግስታት፤ ኣህጉራውያን ውዱባት፤ ፈተውትናን ሓለይትናን መሲሎም ከማክሩና እንከለዉ መሳርሒ ማእቶት ካብ ምግዛእ፡ መሸላን ፊኖን ምግዛእ ይሕሸኩም ኣይተበሃልና ዲና? መልሲ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ምኽሪ ካብ ድክነት ንምንጋፍ ዘይኮነስ፡ ኣብ ባሕሪ ድኽነትን ምጽወታን ንመዋእል ሰጢምና ክንነብር ዝተኣልመ ሰራም ውዲት`ዩ፡ ምባሉከ ኣበዩ እቲ ነውሪ? ። ምቁር መርዚ ንኽንጭልጥ ጸቅጢ ክገብሩ ኣይፈተኑን ድዮም?። እዚ ኣበሃህላ ብዛዕባ ንዓመታ ካብ ምሕሳብ ብዛዕባ ሎሚ ጥራይ ምሕሳብ ይሕሸኩም ማለት ምኳኑከ ንመን ይጠፍኦ። ናብ ድሕረት ዝጎትት መንገዲ፡ ምርጫና ኣይኮነን ምባልና በቶም ዓመጽትን ዓብለልትን ሃገራት ከም ገበን`ዩ ተራእዩ።

እተጽግበና ቅጫ ኣብ መቅሎኣ እንከላ ምፍላጥና ገበንዩ ክብሉና ኣይሓነኩን፡ ወዮ ንዓና ዝሕሸና ነገር ካባና ንላዕሊ ክፈልጦ ዝኽእልን ዝግብኦን ሰብ ዘየሎ ክነሱ፡ ጸላእትና ነዚ ንምባል ኣይሓነኩን። ናይ ሎሚ እንቃቅሖ ንዓመታ ደርሆ ኣኺላስ ድሕሪ ንዓመታ ብዙሓት ደርሁ ኮይና ማእለያ ዘብሉ እንቋቅሖን ስጋን ክትህበና ከም ትክእል ምሕሳብና ከም ዕሽነት ተቆጺሩ። ንሳቶም እቶም መከርቲ ክፋእ በዚ መሪሕ ሓሳብ`ዚ ንዘበናት ተጓዒዞም ካብ ድክነት ተናጊፎም ከብቅዑ፡ ሎሚ ንዓና በቲ ቅኑዕ መንገዲ ኣይትሕሰቡ ምባሎም፡ ኣሳሰይቲ ድሕረትን ድንቁርናን፡ መሓዙት ጥሜትን ሕማምን ኴንና ንክንነብር ምውሳን ካብ ሙካን ሓሊፉ፡ ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ዝክእል ኣይኮነን እንተበልናከ ኣበዩ እቲ ጌጋ። ናይተን ድሕረትን ድንቁርናን ዝመለለይኤን መብዛሕትኤን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ እንዳማተን ማእገር ተወጢሐን ፖሊሲታተን ከተግብራ ናይ ዝብህጋ ዘለዋ ህያው ኣብነት`ዩ ንዓና እንተበልናከ ነውሪ ድዩ። ሎሚ ኩለን ነዚ ድሑር ኣማህሚኑ ዝቀትል መስመር ምጽወታ ዝኣመና ሃገራት፡ ኣብ ኣፍደገ ናይተን ለገስቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውዱባትን ዝበሃላ፡ ምጽወታ ንምርካብ ዝጽበያ እልቢ የብለንን። ካብ ዘለውኦ ሕማም ተጸባይነት ተገላጊለን ኣብ ሓራ መስመር ክሳብ ዘይኣመና ድማ መንገዲ ዓወት ከቋሙታ ምሕሳብ የዋህነት`ዩ። ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ንቅድሚት ዝስጉማ ንድሕሪት ዝመልስ ናይ ድሕረትን ድንቁርናን መስመር ስለዝረዓማ።

ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ድማ ነዚ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ዝጎትት ኣማህሚኑ ዝቀትል መርዛም ፖሊሲታት መወልቲ ሃገራት ምዕራብ፡ ብኣጋ ፈሊጡን ተገንዚቡን ባህግን ትምኒትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዓጸፋ ብምስራሕ ናብተን ዝማዕበላን ዝሰልጠናን ሃገራት ዓለም በጺሐንኦ ዘለዋ ደረጃ ምዕባለ ንምጽንባር ሙኳኑ ብዓውታ ንማሕበረ ሰብ ዓለም እንተገለጸ ኣበ`ዩ እቲ ኣበሳ?።

ትካቦ ንምርካብ ክንብል ሕቆና ኣይንሰብርን፡ መንገዲ ድክነትን ድንቁርናን ወጊድ ብምባል፡ ናብተን ዝሰልጠናን ዝማዕበላን ሃገራት ዓለም በጺሐንኦ ዘለዋ ደረጃ ምዕባለ ንምጽንባር ርእስና ከይነቅንዕከ መን ይክልክለና? በቲ ንነፍስናን ሃገርናን ንምሉእ ዕግበትናን ዝመረጽናዮ መንገዲ ርእስና ኣቅኒዕና መዝሙር ርእሰ ሙርከሳ እንተድመጽና ግቡእናን መሰልናን`ዩ። ስለዚ ምዕራባውያን ዝፈርሕዎን ዝሽቁረርሉን ዘለዉ ዛዕባ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ነጥብታት ካብ ኮነ ፦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ መታን ናይ ጽቡቅ ሕማቅ ኣብነት ከይኮኑ እናተባህለ ብዘይ ኣበስናዮ ምስልና ንምድዋን ጸለሎ እናቀብኡ ኣብ ልዕሌና ብከደምቶምን ዑሱባቶምን ወግሓ ጸብሓ ዝተኣልመን ዝእለም ሽርሕን ወራራትን ብሓያል መከተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከከም ኣመጻጽኣኡ ፈሺሉን በርዒኑን`ዩ።

ኣብዚ እዋን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ርእስካ ምክኣል ኣብ ትሕቲ ዝብል ዘይቅየር መትከል ኣሚኑ ዝተመርሓሉ ንጹር ራኢ ከይገደፈ ናብ ግዝያዊ ረብሓ ከየቋመተ ነባሪ ፍታሕ ኣብ ምምጻእ ሰፋሕቲ መደባት ልምዓት ኣብ ምትግባር ይርከብ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ 23ዓመታት ናጽነት ንኩሉ ተጻብኦታት እናገጠመ ንምዕባለን ልምዓትን ዝደፍእ ትሕተ ቅርጺ ኣብ ምውዳድ፤ ውሕስነት መግቢ ኣብ ምርግጋጽ፤ ማዕድናውን ኢንዱስትርያውን ንጥፈታት ኣብ ምብርባር፤ ኣዝዩ ቡዙሕ ፕሮጀክትታት ልምዓት ከተግብር ጽኒሑን ኣሎን። ንዝጨበጥናዮም ዓወታት ንምምዕባልን ምዕቃብን ብቁዕ ዝተማህረ ዜጋ ኣብ ምፍጣር ብዘይ ምቁራጽ ብኣዝዩ ሓያል ናህሪ ኣብ ከቢድ ስራሕ ተጸሚዱ`ሎ።

ክንዲ ዝኮነ ክዋደድ ዝጸንሐ ትሕተ ቅርጺ ፈጢርዎ ብዘሎ ሰፊሕ ዕድላት ወፍርን ልምዓታዊ ግስጋስን፡ ንህዝቢ ኤርትራ ፍረ ጻምኡ ናብ ዝርእየሉ መድረክ ኣብ ዘሰጋግር ትስፉው እዋን ኣብጽሕዎ ይርከብ። ኣብ መወዳእታ ዝኮነ ሰብ ኣብ ክንዳና ኮይኑ ብምስዕሳዕ ከዕግበና ከምዘይክእል ንሕና ኤርትራውያን ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ካብ እግሪ ተክልና ዝተመሃርናዮ ጉዳይ እዩ ።

ኣብ ክንዳና ኮይኑ ብምድራፍ`ውን ንስምዒትና ክውክል ዝክእል ማንም ሓይሊ ይኩን ወገን ከምዘየለ`ውን ኣጸቢቅና ንፈልጥ ኢና ። ስለዚ ድማ`ዩ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብፍረ ጻዕሩ ሃገር ንምህናጽ ኣብ ከቢድ ስራሕ ተጸሚዱ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቶም ካብ መስመርና ከስሕቱ ብለይትን ብቀትርን ቃና ተንኮል ዝጓዝሙ፡ ምስቶም ሕብሪ ግመን ትክን ክሓዋውሱ እንቅዓ ዝርህጹ፡ ምስቶም ብድሎን ብቃጻን ከውድቁና ዝምህለሉ እናገጠምናን እናመከትናን ራኢ ምዕባለና ከነዐውት ብሓያል ጻዕርናን ውዳቤናን ኩሉ ኣንጻርና ዝተኣልመ ፍሕሶታት ክፋእ በቲክናን በዲህናን ኣብ መስመር ዓወት ረጊጽና ኣለና`ሞ ሕጂ`ውን ከም ቀደምና ብጽንዓት ንመርሽ። ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ዋሕስ ህላዌና እዩ!

ሰማእታትና ዘንተዕለት ይዘከሩ!

ዓወት ንሓፋሽ!!!

ተኪኤ ክብሮም ስዊዘርላንድ 28/01/2015