Ntbb2SbdoK4e (1)

ወርቃዊ ቃላት ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፎርቂ : ካብ ቃለ መሕተት ኢሳት..ኣዳል ድምጺ ኤርትራወያን….

“ወያነ ዝሓንጸጾ ሕገ መንግስቲ ገና ብኣግኡ ንህዝቢኢትዬጰያን ነዚ ከባብን ከም ዘይጠቅም ንወያነ ነጊርናዬም ዝተወሃበና መልሲ ንህዝቢ ኢትዬጰያ ብከሙኡ ኣገባብ ኢና ኽንገዝኦ እንደሊ ዝብል’ዩ”

“እዚ ሕጅ ዘለሎ ኩነታት ኣብ መንጐ ወያነ ከም ኩሉ ዝሓለፈ ኽሓልፋ’ዩ”

“ኽንደይ ግዜ ኢካ ብናይ ሓሶት ኹሕሊ ተዃሓሒልካ ከተደናግር እትክእል ኣብ መወዳእታ ዘይሰርሕ’ዩ”

“ብመሰረት ኣተዓባብዩኡን ባህሉን ሕዝቢ ኤርትራ ፖሊስን ቁጽጽርን ኣይፈቱን’ዩ”

“መራሕቲ ኣብ ሕዝቦም ዝተኣማመኑ እንተ ኮይኖም መን’ዩ ጉድኣት ከዉርደሎም ዝኽእል ኩሉ ግዜ ወሳኒ ሕዝቢ’ዩ”

“ንሕዝቦም ንከገልግሉ ዝተቃለሱ መራሕቲ ምንም ምክኒያት የለን ካብ ሕዝቦም ዝፈርሑሉ”

“ብዓል ስልጣን ኮይንካ ብናጽነት ኣብ ሞንጐ ሕዝብካ ክትንቀሳቀስ ዘይትክእል እንተኮይንካ ስለምንታይ ኣብታ ሃገር ትነብር”

“ካብ ሚሊዬን ሕዝብካ ንሓደ ወይ ክልተ ኽትፈርሕ ሙኹኒይ ኣይኮነን ነዚኦም ቁጽሪ  ፈሪሕካ ካብ ሕዝብካ ተነጺልካ ምንባር ዝክኣል ኣይኮነን”

“ኣነ ቡዙሕ ብዛዕባ ነብሰይ ክዛረብ ኣይደልንየ ኣነ ዉጽኢት ወይ ፉረ ናይ ቃልሲየ”

“ብደገ ሕማቅ ዝሓስብ ጸላኢ ክሕሉ ይክእል ይከዉን ግን ንሕዝቢ ሰጊሩ ዝገብሮ የብሉን”

“ንሰብ ሰብ ዝገብሮ ናይ ሂይወቱ ተመኹሮን ናይ ዝዓበየሉ ከባቢ ዉጽኢት’ዩ”

“እምነትካ’ዩ ወሳኒ ብምንታይ መገዲ’ዩ ደቅካ ካብ ካልኦት ዜጋታት በሊጾም ዝርኣዩ ደቀይ ካብ ካልኦት ዜጋታት እዛ ሃገር ዝያዳ ሓለፋ ዝረኽቡ እንተኮይኖም ዜግነት ትርጉም የብሉን”

“ሃገርን ሕዝብን ኣለዉ ክትብል እንተኮንካ ማዕረ ዕድላትክረጋገጽ ኣለዋ”

“ኣነ ኣነ ኢየ ክብል ከለኩ ናተይ ዕድል ናይ ካልኦት ዕድል ክዉስን የብሉን ደቀይ ብናተይ ዕድል ተጠቂሞም ኣብ ካልኦት ከሽካዕልሉ የብሎምን”

“ደቀይ ካብ ካልኦት ተፉሊዬም ሓለፉ ክረክቡ ኣየናይ ሕጊ ወይ መሰል’ዩ ዘፉቅደሎም ከም ኩሉ ዜጋ ሰሪሖም ክነብሩ ኣለወም”

“መሰልን ሓለፋታትን ንዝተወሰነ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝልገስ እንተኮይኑ እቶም ዝተረፉ ንምንታይ ከም ዜጋታት ይጽብጸቡ”

“ደቀይ ይኩኑ ደቂ ካልኦት ሰበስልጣን ከም ተራ ዜጋታት ናይዛ ሃገር ኮይኖም ምስ ዝዓብዩ ኢዬም ጡዑያት ዜጋታት ክኮኑ ዝክእሉ”

“ቡዙሓት ብናይ ወጻኢ ባህሊ ክግዙኡ ንርኢ ኢና ንሕና ከም ሕዝቢ ኤርትራ ናትና ባህሊ ስለዘለና ባህልና ክንከዉንን ክንመስልን ኢና እንደሊ”

“ኣብ ኢትዬጰያ ዝርኤ ምትፉናን መሰረታዊ ምንጪ እቲ ጸገም ወያነ ገና ብኣግኡ ዝተከተሎ ጉጉይ ፖሊሲ’ዩ”

“ወያነ ንጽቡቅ መጻኢ ሕዝቢ ኢትዬጰያ ብህ.ግ ይኩን ብመንግስቲ ኤርትራ ቁኑዕ ፖሊሲ ኽክተል ኣብ’ቲ ናይ ፈለማ እዋን ተመኺሩ’ዩ ፖሊሱኡ ከመዓራሪ ዝረከብናዬ መልሲ ካብ ወያነ ግን በቲ ዝወጠናዬ ፖሊሲ ኢና ንሕዝቢ ኢትዬጰያ ክንገዝእ እንደሊ ዝብል’ዩ”

“እዚ ኣብ መንጐ ወያነን ሞንጐናን ዘሎ ጉዳይ ጉዳይ ሕዝቢ ኢትዬጰያ’ዩ ኢልና ኽንዛረበሉ ኣይንክእልን ኢና”

ኣዳል ድምጺ ኤርትራወያን

17/02/2015