ክቡር ኣምባሳዳር ሃገር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ኣምባስዳር እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ብ22 ለካቲት2015 ተቀማጦ ከተማ ቨፈልድን ከባቢኣን ከሙኡዉን ኣካየድቲ ሽማግለ ከተማታት ሊዲስ ማንችስተርን ካልኦትን ከተማታትን ኣብ ዝተረክቡሉ ብቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ኣየርላንድን ኣቶ ሳልሕ ዓብደላ፣ብሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ዓባይ ብርጣንያ ኣየርላንድን ኣቶ ሙሉብሃን በርሀ ፣ብሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ዓባይ ብርጣንያ ኣየርላንድን ኣቶ ስሌማን ሓሰን ተሰኒዩ፣ ንተሳተፍቲ፣ ኣብ ሓፈሻዊ ዘቤታዊ ኩነታት ኤርትራ፣ ተራ ኤትራዉያን ኣብ ወጻኢ ዝነብሩን ኣገዳስነት ንቅሓትን ዉደባን፣ ዲብሎማስያዊ ምዕባሌታት፣ ቁጠባ ኤርትራ በጺሕዋ ዘሎ ደረጃ ፣ ፖለቲካዊ ኩነታት ዞባዉን ኣህጉራዉን፣ጉዳይ ፖሊሲ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ፣ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ሕዝባን መልክዓቱ እናቀያየረ ብቀጻሊ ዝካየድ ዘሎ ዉዲታት፣ ኣብ ዝብሉ ዓበይትን እዋናዉን ኣርእስትታት ኣተኩሩ ሰፉሕ መግለጺ ሂቡ።

ኣምባሳዳር እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ንዉሽጣዉን ዘቤታዉን ኩነታት ኣመልኺቱ ክገልጽ ከሎ ፣እቲ ትማሊ ብዘይ ዘራይ ኣብ ትሕቲ መግለጺ ዘይርከቦ ጽንኩር ኩነት ንነዊሕ ጠሚቱ ኑጹር ራኢታት ሲኢሉ ዝተዓወተ ህ.ግ፣ ሎሚ ሃገር ናብ ዋናታታ ሕዝቢ ኤርትራ መሊሱ ከም መንግስትን ግንባርን ኣብ መንጐ ዘይጽዓት ሕዝቡ ብክልተ እግሩ ረጊጹ ደወ ኣብ ዝበለሉን፣ ካብ’ቲ ሕይወት ኣሽሓት ዝተከፈሎ መትከልን ኑጹር ራኢን ነቅ ከይበለ ንሰለስተ ወራራት ወያነ መኪቱ ፣ን24 ዓመታት ዝተነግረሉን ገና ዘይተነግረሉ ሽርሕታት መኪቱ ንዘይ ፉትሓዊ እገዳ ተጻዉሩ ገጥ ኢሉ መጻኢ ዋሎዶታት ቀሲኖም ዝነብሩላ፣ ሕዝቢማሕበራዊ ፍትሒ ረኺቡ ዉሑስን ሙዑሩይን ኣገልግሎት ትምህርቲ፣ጥዕና፣ዕድላት ስራሕ፣ ዝረክበሉ፣ ኣብ ሓያል ዕዬ ገዛ ተጸሚዱ ኣብ ምርግጋእ ቁጠባን ምሕያሉን፣ዉሕስነት መግቢ ብዘተኣማምን መልክዑ ንምርግጋጽን ኤርትራ ንኣዉፉርቲ ምችእቲ ንምግባራ ኣብ ሓደስቲ ትሕተ ቅርጺ ምዝርጋሕን፣ ንዝነበሩ ብልዑል ኣገባብ ምጽጋንን ምሕናጽን፣ ምስፍሕን ወደብ፣ ምሕናጽ መዕርፎ ነፉርትን፣ በብመድረኩ ዝትግበር ብዝሕን ዓይነትን ዘለዋ መንበሪ ኣባይቲ ምሕናጽ፣ ኣብ ርሑቅ ገጠራት ዝያዳ ምዕቡላት ማእከላት ጥዕናን ኣብያታ ትምህርቲ ምቛምን፣ ቀጥታዊ ፖለቲካዊ ተሳታፉነት ሕዝቢ ብዝተዋሕለ ተመኩሮን ዉሑሱን ምዕቡል ኣገባብ ንምርግጋጽ ንጹር መርሓ መንግስቲ ቁዋም ምንዳፍ ገለ ካብቶም መንግስቲ ብቀዳምነታት ዝሰርሓሎም ዘሎ ዘቤታዊ ዕዬ ምዃኖም ንተሳተፍቲ ብዝርዝር ኣረዲኡ።

ኣምባሳዳር እስቲፋኖስ መግለጺኡ ብምቅጻል፣ እቶም ካብ ሓምሳታት ጀሚሮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕዝቢ ኤርትራ ኣቲዬም ሓያልነት፣ጽንዓት፣ተወፍይነት፣ተጻዋርነት፣ሓድነትን ኑጹር ራኢይን ብሓፈሻ መትከላት ሕዝቢ ኤርትራን ቃልሱን ብግብርን ክለሰሓሳብ ዝተማሁሩን ትምሕርቶም ኣብ ዓመተ 1991 ዝዛዘሙ፣ ምምሕዳር ኣሜሪካን መጋበርያታቱን ድሕሪ ሓምሳ ዓመታት ዉን እንተኮነ ገና ዝተምሃርዋ ስለ ዘይተሰወጦም፣ ንሕዝቢ ኤርትራን መንግስቱን ንምብርካክ ንግሆ ንግሆ መልክዓቱ ዝቀያየር ሸርሕታት ኣብ ምጽዋድ ኣብ ዝርከቡሉ ዘሎ ግዜ እቲ ኣብ ዉሽጢ ሃገር ዘሎ ሕዝቢ ኤርትራ ብቀጻሊ ንቅሓቱን ዉዳቤኡን ክብ ብምባል ኣብ ሓያል ምክልካል ሃገርን ህንጸትን ተጸሚዱ ከም ዝርከብን፣ በዚ መንጽር እቲ ኣብ ደገ ዝርከብ ዜጋ ማዕረቲ ኣብ ዉሽጢ ሃገር ዝርከብ ሕዝቡ ክጓዓዝ ስለ ዝግባእ ኩሉ ጸጋታት ኤርትራ ንኩሉ ብማዕረ ስለ ዝብጻሕ፣ ኩሉ መደባት መከተን ህንጸት ሃገርን ብተመሳሳሊ ሓላፈነትን ጉቡእ ኩሉ ዜጋ ብምኳኑ ንቅሓቶምን ዉዳብኦም ብምሕያል መሪሕ ተራ ኣብ ኩሉ መዳያት ከበርክቱ ከም ዝግባእ ኣዘካኪሩ።
ዲብሎማስያዊ ምዕባሌታት ብዝምልከት ክቡር ኣምባሳዳር እስቲፋኖስ ነቲ ብኣመሪካ ተሃንዲሱ ተገዲዱን ብባይቶ ጸጥታ ዝተባረከ ዘይፈትሓዊ እገዳ ንክላዓል፣ ብወገን መንግስቲ ኣብ ዲብሎማስያዊ መዳይ ሓያል ስርሓት ክሰላሰል ምጽንሑ ጠቂሱ፣ ብዉጽኢቱ ድማ ነዚ ዘይፈትሓዊ እገዳ ክልዓል ሓያል ጸቅጥታት ኣብ ተፉጢሩሉ ዘሎ እዋን ኣንፉት ንምቅያር፣ ከም ኩሉ ብኣመሪካ ዝተሃንደሰ ሕጅ ዉን ብስም ስብኣዊ መሰላት ዝግበር ዘሎ ዉዲት ብቀረባ ንከታተሎ ኣሎና ድሕሪ ምባሉ፣ መንግስቲ ኤርትራ ማሕበራዊ ፈትሒ ንምርግጋጽ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ሂቡ ስለ ዝሰርሓ ንናይ MILLENNIUM ታርጌት ቅድሚ 2015 ኽዛዝም ዝክኣለ ኣረዲኡ።

እዚ ዉን እንተኮነ ይብል ኣምባሳዳር  መንግስቲ ኤርትራ ማሕበራዊ ፈትሒ ንምርግጋጽ ብዝተካየደ ጻዕርን ዝተረክበ ዓወት ከይተዛነየ ንናይ ገዛእርእሱMillennium ስለ ዘለዋ ለይትን ቀትርን ኣብ ሓያል ዕማም ተጸሚዱ ይሰርሕ ኣሎ፣ ብምባል ኣምባሳዳር እስቲፋናስ ነዚ ብስም ስብኣዊ መሰላት ዝግበር ዘሎ ዉዲት ኩሉ ኽነቅሓሉ ከም ዝግባእን ኣካል ኹሉ መከተታትና ክንገብሮ ይግባእ ብምባል አስሚሩሉ።

ቁጠባ መሰረት ኩሉ’ዩ ዝበለ ኣምባሳዳር እስቲፋኖስ፣ ናይ መጀመርያ ንኤርትራ ንምብርካኽ ዝተኣልመ ዉዲት እገዳ ድሒሩ እዃ እንተ ተተግበረ ቀዳማይ ዘነጻጸርዋ ታርጌት ምድካምን ምዝራግን ኣፍራይ ዝኮነ ዓቅሚ መንእሰይ’ዩ ነዚ ንምትግባር ድማ ዝኽኣሎም ዘበለ እንተሰርሕሉ፣ ነቲ ካብ ኩዉንነት ሃገሩ ኣብ ፉቀድኡ በቲኖም ከፉርስዋ ዝወጠንዋ ዓቅሚ መንእሰይ ከምቲ ዝተጸበይዋ ኮይኑ ስለ ዘይረከብዋ፣ ኣብ ዝሃለወ ሃሊዩ ካብ ሕዝቡን ሃገሩን መንግስቱን ስለ ዘይተፍሊየ ምረቃ ኮይኑ ኽጸንሓም ዝሓሰብዋ መርገም ኮይኑ ስለ ዝጸንሓም ክዕወትሉ ኣይከኣሉን።

pngaaaaa

እታ ሓንቲ ዘይፈተንዋ ክገብርዋ ዝነበሮም፣ ነቲ ኣብ ደገ ዝርከብ ሕዝቢ ኤርትራ ንሕዝቡን ስድራቤቱ ንምሕጋዝን ጉቡኣቱ ንዘማልኣሉ ናይ ወጻኢ ሽርፋ ምዕጋት፣ እዚ ድማ ዘይ ሕጋዉን ዘይ ስብኣዉነትን ብምንባሩ እንተ ዘይሰለጦም ኣሉታዊ ጽልዋ ኣይነበሮን ክብሃል እኳ እንተዘይተካእለ ከም ትምኒቶም ኣይኮነሎምን፣ኣብዚ ግዜ ሓያሎ ሃገራትን ትካላትን ኣብ ኤርትራ ወፉሪ ንምክያድ ተገዳስነት የርእያ ከም ዘለዋን፣ ናብ ኤርትራ ይበጽሑ ከም ዘለዉ ኣረዲኡን፣ እተን ኣብ ናይ ዕደና ዉፉሪ ዝርከባ 17 ትካላት ንጥፊታተን ብጽቡቅ የሰላስላ ኸም ዘለዋን እዚ ዉን ጽቡቅ ዉጺኢት እንተኮነን ኣብ ጽገናዊ ቁጠባ ኣወንታዊ ተራ እተለዋ መንግስቲ እምነቱ ኣብ ምሃዝነትን ኣፊራይነት ሕዝቡ’ዩ ዝምርኮስ ብማለት ኣምባሳዳር እስቲፋኖስ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡሉ።

ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይኩን ዞባና ኽትክተሎ ዝጸንሓ ጉጉይ ፖሊሲ ዝኮነ ምምሕያሽ ኣይተራእዬን ከም ምስላ ኣቦታት ወዲ ድሙ ከም ቀደሙ ከምዘሎን፣ እዚ ስጋብ ዝኮነን ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትክተሎ ፖሊሲ ስጋብ ዘይቀየረትን ስርዓት ወያነ ካብቲ ወሪሩ ዝሓዞ ግዝኣት መሬት ኤርትራ ዘይወጸ ዕጥቅና ዝዘልቅ ኣይኮነን፣ ብምባል ኣምባሳዳር እስቲፎናስ ሃብተማርያም ንተሳተፊቲ ዝርዝራዊ መብርሂ ሂቡ፣ ብተሳተፊቲ ዝቀረበሉ ሕቶታትን ሰሚዑን መሊሱን።

ተሳተፍቲ ብወገኖም ንኣምባሳዳር እስቲፋኖስ ድማ እቲ ርኽብ ብዓወትስ ናብ ዓባይ ብርጣንያ እንኳዕ ብድሓን መጻካ ብምባል ሕቋፍ ዕንበባ ኣበርኪተሙሉን ከም ወትሩ ኣብ ጉኒ ሕዝቦምን መንግስቶምን፣ ሕዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ደወ ብምባል ካብኣቶም ዝጥለብ ኸማልኡ ቁሩባት ምኳኖም ኣረጋጊጾም።

ኣብ መወዳእታ ብቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ኣየርላንድን ኣቶ ሳልሕ ዓብደላ፣ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ዓባይ ብርጣንያ ኣየርላንድን ኣቶ ሙሉብሃን በርሀ ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ዓባይ ብርጣንያ ኣየርላንድን ኣቶ ስሌማን ሓሰን ነናይ ዝምልከቶም ክፍልታት መብርሂ ሂቦምን ንምምሕዳራዊ ጉዳያት ዝቀረበሎም ሕቶታት መሊሶም።

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም 14 ለካቲት 2015 ንዝተሰወኣ ሓርበኛ ሜ/ጀነራል ኣሕመድ ዑመር መሓመድ ካካይን ሰማእታትን ብምዝካር ድማ እቲ ርኽብ ብዓወት ተዛዚሙ።