315393YsDZGNFDak

ኣጋጣሚታት ዝጋጠሙሉ ኣጋጣሚ ሳሕቲ ግዜ’ዩ ሰንበት 8 መጋቢት 2015 ድማ ሓያል ዘይስገር ኣጋጣሚ ፈጢራትልና’ላ።

8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስዬ ኣብ ዕለት ፈነዉ ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትራወያን ዝፈነወሉ መዓልቲ ይዉዕል ብምሕላዉ ናይ ሰንበት 8 መጋቢት 2015 ናይ 2 ስዓት ፈነወና ሙሉእ ብሙሉእ “ንክብሪ ኤርትራዊያን ደቂ ኣንስትዬ” ወፊናዬ ኣሎና።

በዚ ድማ ፍሉይ መደብ ፈነወ ሬድዮ ኣዳል ድምጺ ኤርትራወያን ሰንበት 8 መጋቢት 2015 ከም ወትሩ ብናይ ዓዲ እግሊዝ ኣቆጻጽራ ስዓት ካብ ስዓት 10 ንግሆ ስጋብ ስዓት 12 ፈርቂ መዓልቲ “ብኣዳለዉቲ ፈነወ ሬድዬ ኣዳል” ዬዲት ሃብተሚካኤልን ኣኽሊሉ ኣብርሃም ኣብ ዝዳሎ ፉሉይ መደብ ፈነወ ሬድዬ ኣዳል ሓቢርኩሙና ከተርፍዱ ንኣብ መላእ ኩርዓት ዓለም ንትርከቡ ተከታተልቲ ፈነወና መልእክትና መሓላልፍ።

መደብና ንምኽትታል መታን ክጥዕመኩም ፈነወ ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትራወያን ኣብ ዓዲ እግሊዝ ብናይ ከባቢ FM 93.2 ዝምሓላለፈ ክከዉን ከሎ ብሬዲዬ ኢንተርኔት ብቀጥታ ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ኣዳል www.adalvoice.org.uk  ይመሓላለፈ: ብዘይካዚ ፈነዉ ሬድዬ ኣዳል ብናይ ሳተላይት ቴለቪጅ ፈሪቪዉ”Freeview “ቻነል 8 ብተመሳሳሊ ብናይ ሳተላይት ቴለቪጅን ቪርጂን ሜዲያ”Virgin Media”  ብቀጥታ ይመሓላለፍ።

ፈነወ ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትራወያን

03/03/2015