1359125178818042

ፈነወ ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ካብ መወዳእታ 2005 ጅሚሩ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ወትሩ ሰንበት ን2ስዓታት ብቋንቋ ትግርኛ ክፍኑ ከም ዝጸንሓን ኣብዚ ግዜ ኪኢላዊ ቅሚ ሰቡ ኣወሃሂዱ ብተወሳኪ ቋንቋታት ትግረ፤ብሌን፤ ኩናማ፤ዓረብ፤እግሊዝ ኣብ ቀረባ ግዜ ክብ ከብል ምዃኑን ብዘይካ’ዚ ሰጋብ ወዳእታ ዓመተ 2015 ድማ ቋንቋታት ናራ፤ሳሆ፤ሕዳርብ፤ዓፋር ክጅምር ኣብ ናይ ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዝርከብ ምስንዳእ ፈነወ ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ይሕብር።

ፈነወ ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ዝተወሃሃደ ምጅማር ፈነዉኡ ብኩለን ቋንቋታት ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ሃገር ናይ መጅመርያ ፈነወ ከም ዝከውንን፤ ንሕጻናት ምስ ቋንቋ ኣደ ኣብ ምልላይ ዓቢ ኣበርክቶ ከም ዝሕልዎን፤ሓድነት ኤርትራዊያን ክብ ኣብ ምባል ውን ዘይንዓቅ ተራ ከም ዘበርክት ምስንዳእ ፈነወ ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን የረድእ።

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ኣብ ልዕሊ ዝጸንሖ ናይ ሬድዬን መርበብ ሓበሬታ ኣገልግሎት ናይ ተለቪጅን ፈነወ ንምጅማር ምድላዋቱ ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብ ምስንዳእ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ይገልጽ።

ኣብ መወዳእታ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ኩሉ ጉዱስ ኤርትራዊ ምስ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ብምትሕብባር ኣብ እነካይዶ ቁኑዕ ስእሊ ሃገርናን ታሪካን ባህልናን ኣብ ምልላይ ንማሕበረሰብ ዓለም፤ ሞያዊን ቁጠባውን ኣበርክቶ ክገብሩን ኩለን ሃገዊያን ማሕበረ ኮማትን ማሕበራትን ኣብ ዘካይድኦ ናይ ምውዳብን ምንቃሕን ዕማም ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ኣገዳስን መሪሕን ኣበርክቶ ክሕልዋ ብምዃኑ ናይ ገዛእ ርእሰን ተበግሶ ብምውሳድ ንኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ብቁጠባን ዓቅምን ከሰስና ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ይምሕጸንን ይጽውዕን።

መዘካከሪ

1.ዝኮነ ይኩን ኤርትራዊ ኣብ ዝኮነ ኩርናዕ ዓለም ይንበር ብዝመልኮ ቋንቋታት ኤርትራ ብድምጹ ኣብ ፈነወ ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን መደባት ከቅርብ ዘጸግም ተኪኒካዊ ጸገም ከም ዘየለ ነረጋግጸልኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ብኢመይል adalvoice@googlemail.com ርከቡና።

2.ኣብ ስነ ጽሑፍ ዓቅሚ ዘለኩም ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘደልድል፤ ታሪክን ባህል ህዝቢ ኤርትራ በቲ ቁንዕ መገዱ ዝገልጽ፣ንምድዋን ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ዝግበር ተጻብኦ ዝምኽት፣ማሕበራዊ ክብርታት ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ዝዕቅብ፣ከምኡ ውን ኣብ ማሕበራዊ ሂይወት ኤርትራዊያ ዘተኩር ዘዘናዕን ዝምሕርን ጽሑፉትኩም ኣብ ኢመይል adalvoice@googlemail.com ልኣኩል።

ሓገዝኩም ንኣዳል ድምጺ ኤርትራወያን ምብርካት ማለት ቀጻልነት መደባትና ምወሓስን መከተና ምሕያልማለት’ዮ

መጠን እተበርክትዋ ገንዘባዊ ሓገዝ ብዘየገድስ ዓቅምኩም ኣበርክቱ መደባትና ኣብ ምዕዋት ዓቢ ተራ አለዋ።
ብውሑስ ኣገባብ ሓገዝኩም ንምብርካት መታን ክጥዕመኩም ቲሒቱ አብ ተዳልይልኩም ዘሎ Donate PayPal ብምጥዋቅ ተጠቀሙ ኣብ ውሽጢ ደቃይቅ ሓገዝኩም ከም ዝበጽሓና ቅቢሊት ኣብ እትልእኩልና ናይ ኢመይል ኣድራሻኩም ኽንልእከኹም ምኳናን ፍቃደኛታት እንተኮይንኩም ውን ንኣበርክተኩም ምስጋናና ኣብ መደባት ፈነወ ሬድዬ ኣዳልን

መርበብ ሓበሬታና ከነቃልሖ ኢና እቲ ምርጫ ግን ናትኩም’ዩ

ስለቲ ሓልዬትኩምን ኣበርክተኩም ድማ ኣቀዲምና ነመስግን