ዝኮነ ይኩን ትካል ወይ ውልቀ ሰብ ካብ ዝረክቦ አታዊ ንናይ’ታ ዝነብራ ሃገር አታዊ ውሽጢ ሃገር ወይ HM Revenue & Customs ከፍልጥን ጉቡእ ግብሪ ኽከፍል ብሕጊ ይግደድ።

ብመልኽዕ ሓገዝ ወይ ሎቶሪ ብምዕዋት ዝርከብ ገንዘባዊ አታዊ ካብ’ቲ ብሕጊ ዝተደገገ መጠን ምስ ዝሓልፍ ጉቡእ ናይ ግብሪ መስርሓት ከማልእ ከምዝግባእ ኣብ ኩለን ሃገራት ሉሙድ ሕጋዊ አሰራርሓ’ዪ።
ንአብነት ኣብ ሃገር እንግሊዝ ነቲ ብሕጊ ዝተደንገገ ምኽፍኣል ግብሪ ካብ እታውነት ዝጠሓሰ ትካል ይኩን ውልቀሰብ ካብ ከቢድ ገንዘባዊ መቅጻዕቲ ስጋብ 10 ዓመት እስራት ዘቅጽዕ ገበን’ዪ።
ንኣብነት Nonprofit organisations  ግብረ-ሰናይ ትካል ምስ እትምዝገብ ካብ £5000 ካቢታል ንላዕሊ ብዝኮነ ይኩን አገባብ አታዊ ምስ ዝሕልወካ ብቅጽበት ናይ ምሕባር ግዴታ የንብር።

ከም ካምፓኒ ካልእን ዝተመዝገብካ ምስ እትከውን ድማ ዓመታዊ ናይ አታዊካ ሰነድ ከተረኽብ ትግደድ በዚ መሰረት ድማ ዝግብአካ ግብሪ መንግስትን ሃገርን ተማልእ ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ ውልቀ ሰብ ይኩን ትካል ካብ ዝረኽቦ አታዊ ጉቡእ ግብሪ ዘይምኽፋል ከም ማዕረ ኩሎም ከበድቲ ገበናት ኣብ ገበናዊ ቤት ፍርዲ ይረኤ።

እዚ መባእታዊ መእተዊ ናይ’ቲ በጺሑና ዘሎ በሓበሬታ ብዛዕባ ኣሰናን ምቁራጽ ሬድዬ ኣሰና’ዪ እምብአር ምስቲ ኽብ ኢሉ ዝተጠቅሰ ኣገባብ ብምዝማድ ንምንባብ መታን ኽጥዕመኩም’ዪ ዝረብናዬ ሓበሬታ ብከምዚ ዝስዕብ ይንበብ።

ብዕለት 1 መጋቢት 2015 “ድሮ ናፊቕናኩም ግን ክንምለሰኩም ኢና” (መፋነዊ መደብ ሳትላይት ራድዮ ኣሰና) ብሬድዬ ኣሰና ዝተቃልሓ ምቁራጽ ራድዮ ኣሰና  ዜና ምስ ተሰምዔ ነቲ ዜና ብሓጐስ ውን እንተ ተቀበልኽዋ ብኣሰናዳኢ እታ ሬድዬ ምኽኒያት ምቁራጽ እታ ሬድዬ ብንጹርን ዘየሻሙን መገዲ ብንጹር ከየቀመጠ ድሮ ናፊቕናኩም፣ ግን ክንምለሰኩም ኢና ብምባል በራኺ፤ ቢተወደድ ናብ ዝብል ሽኩሹካ ተነቁቱ ምስ ዘልዓሎ ጉዳይ ናፈቖቱ ዘይሳነ፣ በዚ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጅ ዘይሕጋዊ ተግባራት ኢለ ዝአምነሉ ዝበርኩ ምእካብን ምስግጋርን ገንዘብ ብኣሰና፤ ሓደ ከቢድ ሕጋዊ ጽቅጢ ከም ዘጋጠሞ ኽርድኦ ግዜ አይወሰደለይን እቲ ምንታይ ምስ ሑሉፍ ተግባራቱ ኣብ ሓደ ረፍዲ ጽሓይ ኽናፉቀና ዘይእመን ብሙኳኑ ።

ኣብ’ዚ ጉዳይ ሓቅነቱ ከረጋግጽ ተገዳስነት ስለ ዘሕደርኩ ሕዝቢ ድማ ድሕሪ ደጊም ኽነቅሓሉ አለዋ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ፤ እዚ ኽገብር እንተኮነ ሩጡብ ሓበሬታ ከዋሕልል ነይሩኒ በዚ ከአ ምስ አሰና ቅርበት ዘለዎም ሃሰው ካብ ምባል ዓዲ ስለ ዘይዋዓልኩ ኩሎም ዝረከብኽዎም ምቁራጽ ሬድዬ ኣሰና ብሕጽረት ገንዘብ ዘይኮነ ብዘይሕጋዊ መገዲ ምእካብ ገንዘብን ምስግጋር ገንዘብን ሕቶ ግብርን ካልእን ሕጋዊ ጉዳያት ምኳኑ ኣይሓብኡለይን።

እዚ ካብ ኮነ ምቁራጽ ሬድዬ ኣሰና ሕጋዊ ጉዳይ ምኳኑ ንነብሰይ ብመጅመርያ ከእምና ስለ ዝነበረኒ ኣሰና አብ ምእካብን ምስግጋርን ገንዘብ ዝነበሮ ንጥፈታት ብመንጽር ሕጊ ብፍላይ ብመንጽር ሕጊ ዓዲ እንግሊዝ ኽሪኦ ስለ ዝነበረኒ ብመገዲ ኣሰና ብጽሑፍን audio ዝተዘርግሓ ደጊመ ኽሪኦን ክሰምዖን ከም ጭብጢ ኽሕዞ ጉቡኡን ፍትሓውን ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ በዚ መስርሕ ውን ሓሊፍ፤ ነቲ ምቁራጽ ሬድዬ ኣሰና ብሕጽረት ገንዘብ ዘይኮነ ብዘይሕጋዊ መገዲ ምእካብ ገንዘብን ምስግጋር ገንዘብን ሕቶ ግብርን ካልእን ሕጋዊ ጉዳያት ምኳኑ ዘራጉድ ሓበሬታት ረኪበ ገለ ካብ ዝረከብኽዎ ሓበሬታት፤

1.ብስም በኪታ ዝተኣከበ አስታትን £17 ሽሕ ፓውንድ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ኢትዬጵያ ናብ በኪታ ዝተሰጋገረ በኪታ ብJul 21, 2014  ኣብ ሬድዬ ኣሰና ዘረጋገጸቶ።

2.ብስም ደጅን ዓንዲሕሸል ዝተኣከበ አስታትን £19 ሽሕ ፓውንድ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ናብ ደጅን ተሰጋጊሩ ተባሂሉ ኣብ ዓመተ 2014 ብኣሰና ዝተገልጸ ወዘተ።

እምብኣር ምቁራጽ ሬድዬ ኣሰና ብሕጽረት ገንዘብ ዘይኮነ ብዘይሕጋዊ መገዲ ምእካብ ገንዘብን ምስግጋር ገንዘብን፣ ሕቶ ቀረጽን ካልእን ሕጋዊ ጉዳያት ምኳኑ ዝሕብር ዝረከብኽዎ ሓበሬታን ሑሉፍ ንጥፈታት ኣሰና ኣብ ጉዳይ ገንዘብ አዛሚድካ ክትኣምኖ ዘጸግም ኮይኑ አይረከብክዎን ብርግጽ ሰነዳት አሰና፤ አሰና Nonprofit organisations ከም ዝተመዝገበ’ዩ ዝሕብር ከምዚ ዝአመሰለ ብNonprofit organisations ተመዝገበ ከም አሰና ዓሰርተታት ኣሽሓት ገንዘብ ከንቀሳቅስን ክእክብን ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ሰነዳት ሕጊ ይሕብሩ  ።

እዚ ዝተጠቅሰን ዘይተጠቅስን ብፍላይ ካብ ዓመተ 2008 ጅሚሩ ብአሽሓት ዝቁጸር ዝተአከበ ገንዘብን ብሰነዳት ክረጋገጽ ዝኽእልን ገንዘባዊ ንጥፈታት አሰና ዘይሕጋዊ ካብ ምኳን ሓሊፍ ዝኮነ ይኩን ሕጋዊ ባይታ ክሕልዋ አይክእልን።

ዓሰርተታት ሽሓት ፓውንድ እና ኣከበን እና ዓደለን ምቁራጽ ሬድዬ ኣሰና ብሕጽረት ገንዘብ’ዩ እንተ ሰማዕና መን ይኣምኖ? ምቁራጽ ሬድዬ ኣሰና ሕጋዊ ጉዳይ’ዩ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ጉያ ጉያ ኣንፈት ሕዝቢ ንምልዋጥን ገና ዘይተዳናገሩ እንተለው ምድንጋርን ምኳኑ ድሮ ኩሉ ከዕልለሉ ጅሚሩ’ሎ።

ንኣብነት ሓደ ስደተኛ ንዓዱ ክምለስ ምስ ዝደሊ ብመንግስቲ ይኩን ቀይሕ መስቀል መጣየሲ ተባሂሉ ዝውሃቦ ካብ £2.500  ስጋብ 3000 ሽሕ’ዩ ኣሰና ግን ኣብ ኤሮፓ ብኣስታት 19.000 ሽሕ የጣይስ ከም’ዚ ንክገብር ሕጋዊ ፉቃድ ዝሕቦ መን’ዩ? ብሓጺሩ ኣሰናን ቅጥፈቱን ካብ ምርግጋጽ ዝቀልል የለን ድሕሪ ደጊም ኣሰና ዘይኮነ ብሕጋዊ መገዲ ክምለስ ዘለዋ ጉዳይ ማእለያ የብሉን አነ ውን ከም ኤርትራዊ እንግሊዛዊ መጠን እዚ ጉዳይ ብቀረባ ክከታተሎ’የ ።

ገና መልሲ ዘድልዬም ሕቶ
1.እዚ ብአብነት ዝተጠቅሰን ዘይተጠቅሰን ብኣሽሓት ዝቁጸር ገንዘብ ብአታዊ ውሽጢ ሃገር ዓባይ ብሪጣኒያ ዝፍለጥን ጉቡእ መስርሕ ዝሓለፍ ድዩ?

2.ንሰባት በብዝጠዓሞ አገባብ ከጣይስን ብዓሰርተታት አሽሓት ገንዘብ ሕዝቢ ክእክብ ስልጣን ዝሃቦ መን’ዩ? ካልእን ካልእን ዘይስገር ሕቶታት ቡዙሕ’ዩ።

በቲ ኮነ በቲ እዚ ጉዳይ ጉዳይ ሕጊ ስለ ዝኮነ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ዝገልጾ የብለይን ብሓፍሻ ግን አሰና ኣብ ከምዚ ዝአመሰለ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ቅድሚ ምእታው ካብ ተመራማሪ ስነ ቁጠባ ኽብሮም ዳፍላ ምኽሪ ክወስድ ነይርዋ እቲ ምንታይ ካብ ዓይኒ ሕዝብን ሕግን አብ መወዳእታ ዘምልጥ ስለ ዘየለ።

በዚ ኽብ ኢሉ ዝተጠቅሰ ሓቅታት’ዩ እምብአር ፈነወ ሬድዬ አሰና አብ ሓደ ጸሓይ ረፍዲ “ድሮ ናፊቕናኩም” ዝበሉና ብሕጅ ዝግበር ምእካብ ገንዘብ ንምጅማር ፈነወ ሬድዬ አሰና ዘይኮነ ንጠበቃ’ዩ።

ኣብ መወዳእታ ናይ ግዜ ሕቶ እንተ ዘይኮይኑ ኩሎም ብስም ሕዝቢ ኤርትራ ዲሞክራስን, አውያትን እናበሉ ኣብ ምእካብ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ተዋፊሮም ዘለው አሰር አሰና ከም ዘርኩቡ ጥርጥር የልቦን።
ሓድሽ ምዕባለ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብምሓዝ ኽምለሰኩም ተስፍ አሎኒ  ንምሩጓድ እዚ ሓቂ ኢደይ ይድካ ንበል አብ ጐኒ ሕጊ ደው ንበል ።

ቱኩር ስለ ሃገር
ካብ ለንደን