ውሳነታት መበል 11 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ

 • መንእሰይ ህያው ሃገር ንምናጽ ንቃልሰ!
 • ኣንጻር ንግዲ ደቂ-ሰብ ብግብሪ ንመክት!

ኣብ ትሕቲ ዝብላ ድርብ ቴማ ኣብ ቪስባደንኒደርንሃውሰን (Wiesbaden – Niedernhausen) ፈደራላዊት ሪፓብሊክ ጀርመን ተቓኒዑ። ኣብ ዋዕላና ካብ ውሽጢ ኤርትራን 16 ሃገራት፡ ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳ፡ ኤስያን፡ ኣሜሪካን ዝመጻእና 550 መንእሰያትን ዕዱማትን ተሳቲፍና።

ኣብ ዋዕላና፡ ብጻይ የማነ ገብረኣብ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ፡ ብጻይ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ፡ ሓለፍቲ ሚሽናትን ዲፕሎማትን ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ፡ ኤስያ፡ ሰሜን-ኣሜሪካ፡ ሕብርት-ኣፍሪቃ፡ ውድብ ሑቡራት ሃገራትን ደቡብ-ኣፍሪቃን፡ ወከልቲ ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ ኤውሮጳን ኣብ መንጎና ተረኺቦም።

መበል 11 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ፡ ምስ ዝኽሪ ጽምብል 10 ዓመት ምምስራት YPFDJ ብምቅንዑ ፍሉይ ርዝነት ረኺቡ።

ዋዕላ፡ ንወዳቢት ኮሚተን ጨንፈር መ/ህግደፍን ኣብ ጀርመን፡ ሚሽናን ሃገራውያውን ውዳቤታትን ልዑል ምስጋና የቕርብ።

መበል 11 ዋዕላ፡

 • ካብ 10፡ይ ክሳብ መበል 11 ዋዕላ፡ ዝተወጠኑ መደባትን ትግባረኦምን፡ ብደረጃ ዞባ ይኹን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጨንፈር ዘለዉ ብልጫታትን ድኻማትን ኣሳልጦ ስርሓትን ገምጊሙ።
 • ንገስጋስን ብድሆታትን ጉዕዞ ዓሰርተ-ዓመታት ምንቅስቃስ መንእሰያት ብምግምጋም፡ እቲ ብድሩት ዓቅሚ ግን ኣብ ሃብታም ውርሻ ሰውራን ህ.ግን ሰሪቱ ዝተበገሰ ውዳበ፡ ንቕሎ ሓይሊ ቅኑዕ ሓሳብን ተባዕ ውሳነን ምዃኑ ተረዲኡ።
 • ምንቅስቓስ መንእሰያት ግንባር ኤውሮጳ፡ ኪጉሰ ዘይከኣል ክውንነት ከምዝበቕዐን፡ ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዚቃልስ ዓቢ ሃገራዊ ናይ መንእሰያት ውዳበ – ሃማመተኤ – ምኻኑ ኣስሚሩ።
 • YPFDJ ኣብ ውድባዊ ድልዳለን ምኽታት መንእሰይን ዛጊት ዘይተሰግሩ ሕጽረታት ከምዘለዎ ብምርዳእ፡ ናብ ሓድሽ ደረጃ ትካላውነትን ዝያዳ ጭቡጥ ኣበርክቶ – ኣብ መኸተ፡ ብሞያን ቁጠባን – ኪሰጋገር ከምዘለዎ ተረዲኡ።
 • ንህልዊ ኩነታት ሃገርን ቀዳምነታትን ብዕቱብ ብምግምጋም፡ ሎሚ ከም ትማሊ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ተልእኾ ሃገራዊ ህንጸትን መኸተን ማእከላይ ቦታ ከምዝሕዝ ተገንዚቡ። ቀዳምነት ሃገርዊ ቀዳምነታትና፡ ክብረት ዜጋታትና ዘውሕስ ሃገራዊ ቁጠባን ልምዓትን ምህናጽ ምዃኑ ድማ ተረዲኡ።
 • መድረኻዊ ፖለቲካዊ ተልእኾና፡ ምሕያል ህዝባዊ ግንባር፡ ከም ኣካል ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ከኣ፡ ምሕያልን ምውህሃድን ኩሉን ሃገራዊ ውዳቤታት፡ ምብራኽ ህዝብዊ ሱታፌ፡ ምሕያል ስርሓት ህዝባዊ ዲፕሎማስን ዜናን፡ ምዕራግ ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶ፡ ከምዘጠቓልልን መንእሰያት ቀንዲ ቀለስቲ ምድንፋዕ ፕሮጀክት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኪኾኑ ከምዝግባእ ተረዲኡ።
 • ማሕበራዊ ሜድያ (Social Media)፡ ካብ ቀንዲ ናይዚ ግዜና መቃለሲ ባይታ ምዃኑ፡ ህላዌና ብኣድማዕነት ከነረጋግጽ ከምዚግባእ ግንዛቤኡ ኣበሪኹ።
 • ፍልሰት ደቂ-ሰብ፡
  1. ዓለማውን ታሪኻዊ ተርእዮ እንክኑሱ፡ ምስ ኤርትራ ኣብ ዚተኣሳሰር፡ ዘይመልክዑ ንምትሓዝ ዚግበር ዘመተታት፡ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብቐጻሊ ዚካየድ ተጻብኦታትን ዚተቓነየ ኣጀንዳን ምዃኑ ንቕሓቱ ኣበሪኹ።
  2. ኤርትራ ኣፍራይን ተኸላኻላይን ዚኾነ ዓቅሚ ሰባ ንምብታንን ንምምጻይን ዚዕላምኡ፡ ዜጋታትና ግዳይ ዚገብር፡ ሽርሕን ንግድን ምህላዉ እውን ብዝለዓለ መረዳእታ ኣሕዲሩ።

መበል 11 ዋዕላ፡

 • ምንቅስቓስ መንእሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ፡ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 10-ዓመታት፡ ኪጉሰ ዘይክእል ሓይሊን ክውንነትን ብምብቕዑ፡ ንፈታዊ ተስፋ ንጸላኢ ከኣ ሻቅሎት ኮይኑ ብምህላዉ፡ ንኹሎም ኣብዚ ደረጃ ኪበጽሕ ዘበርከቱ ይምጉስ።
 • መ/ህግደፍ ኤውሮጳ፡ ዘለዉዎ ድኽመታት ፈዊሱ ዘተኣማምን፡ ውድባዊ ዓቅምን ኣገባብታትን ኪሃንጽ ተጨባጢ መደባት ከተግብር ወሲኑ።
 • ትካላዊ ዓቅምን ኣወዳድባን ኣገባባትን ብዕቱብ ኪስርሓሉ ዳግማይ ብምስማር፡ ንዝቐረበ ንድፊ ሰነድ ”ውሽጣዊ መምርሒ” ምንቅስቓስ ብደረጃ ኤውሮጳ፡ ኣብ ጨንፈራት ኣብ ኣባላት ወሪዱ ተወሳኺ ዘተ ኪካየደሉን፡ ናይ መወዳእታ መልክዑ ዚሑ  ኪጸድቕ ወሲኑ።
 • ሕጂውን መደባት ፖለቲካዊ ትምህርቲን ንቕሓትን ብዝለዓለ ኪድፍኣሉን ኪሰፍሕን፡ መደባት ካድራዊ ስልጠና ኪውደብን ኣብ ናቕፋ ብቐጻሊ ኣባላቱ ከሳትፍ ኪጽዕርን ወሲኑ፡
 • ንጭቡጥ ሃገራዊ እታውን ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶ ክሰርሕ ወሲኑ።
 • ኣብ ምህናጽን ምዕባይን ፕሮጀክት ሃገርዊ ሽማገለ ኤርትራውያን፡ YPFDJን መንእሰያትናን ቀንዲ ቀለስቲ ኪኾኑ ወሲኑ።
 • ሞያውን ቁጠባውን ኣበርክቶ ዜጋታትና ንምድንፋዕ፡ ብትካላዊ መቓንን ዚዕቀን መደባትን ምስ ሃማመተኤ ብዝለዓለ ውህደት ኪሰርሕ ወሲኑ። ኣብ ቀዳምነት፡ ፕሮግራም Sumer Institute ብምግባር፡ ኣብ እዋን ክራማት ዜጋታትና ኣብ ምስትምሃር ኣበርክቶ ንኺገብሩ ኪሰርሕ ወሲኑ።
 • ማሕበራዊ ሜድያ (Social Media)፡ ብዝለዓለ ደረጃ መቃለሲ ሜዳና ኪንገብሮ ኪንዓጥቀሉን ወሲኑ።
 • መንእሰያት-ዞባና ሃገራቶም ራሕሪሖም ኪስደዱ እንዳኣተባብዑ፡ ሕጂ ውን ግዳይ ነጋዶ ደቂ-ኣዳም (Human traffickers) ዚገብርዎም ዘለዎ ሓይልታት፡ ይኹንን። ኣንጻር ንግድዲ ደቂ-ኣዳም ብግብሪ ንኪምክት ወሲኑ።

መበል 11 ዋዕላ

 • ኣብዚ ቅንያት ብግሎባል (global) መኸተ፡ ንዝኽሪ 13-ዓመታት ዘይተተግበረ ብይን ኮሚሽን ዶብ፡ ተወዲቡ ዚካየድ ንዘሎ ዑደት ብሽክሊታ (ሽወደን – ስዊዘርላንድ)፡ ደገፉን ኣድናቆቱን ይገልጽ።
 • ብይን ኮሚሽን ዶብ ድሕሪ 13 ዓመታት ዛጊት ዘይምትግባሩ ቅጠዐኡ እንዳገለጸ፡ ማሕበረሰብ-ዓለም ሓላፍነቱ ኪስከም ይጽውዕ። ወያነ ጎቢጡ ሒዝዎ ካብ ዘሎ መሬትና ኪወጽእ: ቃልስና ብጽንዓት ከምዝቅጽል የረጋግጽ!
 • ኢፍትሓዊ ኢሕጋውን እገዳ ባይቶ-ጸጥታ ንምፍሻል መኸትኡ ብዝሓየለ ክቅጽል ወሲኑ፡
 • ኣብ ምህናጽ ዉሑስ ገደቦ፡ ምስ ሓይልታት ሰላም ዞባናን ዓለምን ከምዝሰርሕ የረጋግጽ።

ኣብ መደምደምታ፡ መበል 11 ዋዕላና፡ ”ቅያ 1991” ዳግም ንምርግጋጽ ዚግበር ዘሎ ሓያል መኸተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ይምጉስን፡ ብዝለዓለ ወኒ ኣበርክቶኡ ከምዚገብር የረጋግጽ።

ደበስ ሰማእታትና – ብግብሪ።

ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ

5 ሚያዝያ 2015 – ጀርመን