ሚኒስትሪ ፍትሒ፡ ንስራሕ ድልዋት ኰይኖም ምስ ዘለዉ ሓደስቲ መሰረታውያን ሕግታት ኤርትራ ዘላሊ ኣስተምህሮ፡ ብ3ን 4ን ሓምለ ንኣባላት ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ሂቡ።

ቀንዲ ዕላማ ናይ’ቲ ኣብ ምኽላስን ምጽፋፍን ናይቶም ሕግታት ብዝተሳተፉ ክኢላታት ዝተዋህበ ኣስተምህሮ፡ ኣኽበርቲ ጸጥታ ኣብ ትሕዝቶ’ቶም ሕግታትን ተኣታትዮም ዘለዉ ዓበይቲ ለውጥታትን ምሉእ ኣፍልጦን መረዳእታን ንኽህልዎም’ዩ። ኣብ’ቲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ፡ ሚኒስተር ፍትሒ ፎውዝያ ሃሽም ኣብ ዘስመዓቶ ቃል፡ እቶም ሓደስቲ ሕግታት ምስ ኩነታትና ዝኸዱ፡ ትሕዝቶኦም፡ ኣጸሓሕፋኦምን ኣሰራርዓ ዓንቀጻቶምን ንጹራት፡ ተነበብቲ፡ ንመደምደምታ ሓደ ጉዳይ ብኣግኡ ዘመልክቱን ስሩዓት ንክኾኑ ብዙሕ ጻዕርታት ከምእተኻየደ ጠቒሳ፡ ድሕሪ ናጽነት ንመጀመርያ እዋን መሰረታውያን ሕግታት ብሃገራውያን ቋንቋታት ተዳልዮም ምቕራቦም፡ ኣብ ታሪኽ ዘመናዊ ሕግታት ኤርትራ ኣገዳሲ ዓወት ምዃኑ ገሊጻ። እዞም ሕግታት ንስራሕ ድሉዋት ምዃኖም ጥራይ፡ ንኹሎም’ቶም በዞም ሕግታት ክጭበጡ ዝድለዩ ዕላማታት ከምዘየዐውቱ ዝጠቐሰት ሚኒስተር ፎውዝያ፡ ምስ ምውጻእ ናይዞም ሕግታት ኣዛሚዱ፡ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ቀረባን ርሑቕን መደባት ሰሪዑ ምህላዉ ኣብሪሃ።

ኣካያዲ ስራሕ ቤት-ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ብሪጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ኣብ ዘስመዖ መዛዘሚ ቃል ድማ፡ ከምቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብ “ዘይቦኾረ ዕማም” ዝጸንሐ፡ መላእ ሕብረተ-ሰብን ኣተግበርቲ ኣካላትን ድማ ንትግባረ ናይ’ዚ ሕጊ’ዚ ኣብ “ዘይበኲር ዕማም” ኩሉ መዳያዊ ምድላዋት ክገብሩ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ። ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት፡ ኣቐዲሙ ንደያኑ፡ ኣኽበርቲ ሕጊ፡ ኣተግበርቲ ሕጊን ንኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ተዋሂቡ ነይሩ’ዩ።