ሓደ ብዕድመ ድፍእ ዘበለ ሓረስታይ ምስ ሽዱሽተ ደቁ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ይቕመጥ ነበረ። እቲ ዝኣረገ ሰብኣይ ወላ’ኳ ንሱ ኣዝዩ ጸግደምን ጸዓት ዘለዎን እንተነበረ፡ ብደቁ ግን ይሓርር ነበረ። እቶም ደቁ መስከባት፡ ማሕረስ ዘይፈትዉ፡ ልክዕ ከም ዓዲ ውዒል ሽማግለ ደቂሶም ዝውዕሉ ኣዝዮም ህኩያትን ንብረት ኣቦኦም ዘባኽኑን ነበሩ።

ሓደ እኳ መብረ ዝዀኖ ሓየት ውሉድ ሰኣነ። ንሳቶም ሓደ ሓደ ግዜ ንእዶም ክሳብ ዝትርክስ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ይድቅሱ። ኣብ ገለ እዋናት ከኣ ልክዕ ልምዲ ገይሮሞ፡ በለካ ለኽዓካ ክብሉ ኣብ እንዳ ጎረቤት ኰይኖም የዕልሉን ብሕሜት ሰባት ዝምንጭቱን ነበሩ።

ሓደ እዋን ክረምቲ ምስ ቀረበ፡ እቲ ሓረስታይ ብብርቱዕ ሓመመን ይሕሎ ነበረን። ብዛዕባ ማሕረሱ ድማ ሰሃሮን ጭንቐትን ኣተዎ። እቲ ምኽንያት እቶም ደቁ ማሕረስ ዘይፈትዉ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ብልቡ ጠቓሚ ትምህርቲ ከቕስሞም ሓለነ። ሓደ ምሸት ንዅሎም ጸዊዑ፡ ብድኹም ድምጺ ከምዚ በሎም፦ “ስምዑ እዞም ደቀይ፡ ርኢኹም ኣለኹም ኣነ ኣቦኹም ኣዝየ ሓሚመ ሎሚዶ ጽባሕ እብል ኣለኹ፤ ንስኻትኩም ድማ ኣይነኣስኩምን።

ከም ዘይትሓርሱን ዘይትምሕሱን እፈልጥ። ይዅን እምበር ብድሕረይ ዋላ ሓደ እኳ ኣመትኩም ዝገብር የልቦን። ዝዀነ ሰብ ቍሊሕ ዝብለኩምን ዝግደሰልኩምን ከም ዘየልቦ ክትፈልጡ ኣለኩም። እዚ ተገንዚበ እምበኣር፡ በሉ ኵሉ እቲ ንመነባብሮኹም ክኸውን ኢለ ዝዓቕዕርኩዎ ወርቀይን ንብረተይን ኣብቲ ግራት ኢኹም እትረኽብዎ። ስለዚ ኣይትሕመቑ! ሰብኡት ኵኑ! ገጥ በሉ ኢኹም።” ገና እናትዛረበ ከሎ፡ ወዮም ቦኽሪ ወዱ ኣመንገዎ እሞ፡ “ኣቦየ ኣበይናይ ሸነኽ እቲ ግራት እዩ ዘሎ እዚ ትብለና ዘለኻ ንብረት፧” በሎ። እቲ ኣቦ ወዱ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝዓንዘረ ተረዲኡ ኣጽቐጠ። ክምልሸሉ ድማ ኣይፈተወን።

እቶም ደቁ ንገለ ደቓይቕ ምስ ኣቦኦም ጸኒሖም ወጹ። ብድሕርዚ ኣቦኦም በቲ ዝሓደሮ ሕማም ዓረፈ። ወዮም እቶም ኣሕዋት ወርቂ ኣቦኦም ክረኽቡ ኢሎም ናብቲ ግራት ከዱን ብዘሎ ዓቕሞም ዘለዎም መሳርሒታት ከም እኒ ኣፍራዛ፡ ዛባ ገሮም ንወዮም ግራት ኣብኦም ኵዕት ኣበልዋን። እዚ ኰይኑ ግን ህጣም ወርቂ ጠፍአ። ወርቂ ተበልካስ ወይከ።

ሓኾት ኢሎም ዝዀነ ንብረት ኣይረኸቡን። ሽዑ እቲ ቦኽሪ ገዛ ኵላ እታ ዝተዃዕተት ግራት ድሕሪ ምርኣይ፡ ንዓኣ ንምዅዓት ከመይ ርሃጾም ከም ዘፍሰሱ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ነቶም ሓቢሮም ዝሰርሑ ኣሕዋቱ፡ ከምዚ በሎም፦ “ነዛ ግራት ኣቦና ኩዒትና ወርቂ ወይ ዝዀነ ንብረት ካብ ዘይረኸብና፡ በሉ እዚ ኩሉ ኵዕትናያ ከነብቅዕሲ፡ ረኣዩ እሞ ከይዘራእና እንተ ገደፍናያሲ ሃየንታዶ ኣይኰነን፧ ተዘይዘሪእናያስ ዓገብዶ ኣይኰነን፧ ኣሕዋት፡ በሉ እኽሊ ንዝርኣያ እምበር፡” በሎም። ኣሕዋቱ ዘረባኡ ድሕሪ ምስማዕ፡ “እማንካ!” ኢሎም ነፍሲ ወከፎም ኣብ ምዝራው ኣዝርእቲ ተጸምዱ። እቲ ግራት ብግቡእ ተዃዒቱ ስለ ዝነበረ፡ ወዮም ኣእካል ብጽቡቕ ዓበዩ፤ ሕርሻኦም ድማ ስቡሕ ፍርያት ሃበ። ሽዑ እቶም ኣሕዋት ነቲ እቶት ኣብ ዕዳጋ ኣውሪዶም ብብዙሕ ወርቂ ተሻየጥዎ። ኣብ መወዳእታ እቲ ኣቦኦም ዝበሎም ሕቡእ ወርቅን ንብረትን ንሱ ምዃኑ ኣስተብሃሉ።

ሳሙኤል ገብረብርሃን

ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 19 ሓምለ 2015