ውድብና ድምህት ኣብ 19 ለካቲት 1993 ዓ/ም ብረት ዓልዒሉ ቃልሲ እንትፍልም ዕላምኡ ንፁርን ዘየሻሙን’ዩ  ነይሩ።

ንሱ ድማ ኣብ ሃግርና ዘሎ ዓፋኒ ስርዓት ንህዝብና ክፋፊሉ ስብኣዊ መሰሉ ረጊጹ ንምግዛእ ብዝጥዕሞ መንገዲ ይጓዓዝ ስለ ዝንበረ ውድብና ድምህት ድማ ነዚ ነገር እዚ ንምቕያር ምስ ኩሎም ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያ ዝኣምኑ ውድባት ብምትሕብባር ህዝባዊ ስርዓት ንምትካልን ሓንትን ዲሞክራሲያዊትን  ኢትዮጵያ ንምህናፅ ዝብል ዕላማ ሓንፂፁ ኣንጻር ገዛኢ ጉጅለ ስርዓት ህውሓት ኢህውድግ ዝቐነቐ ቃልሲ ካብ ዝጅምር 14 ዓምታት ተጓዒዙ’ሎ።

ኣብ ውሽጢ ጉዕዞ 14 ዓምታት ውድብና ዴምህት ዓብይቲ ውታሓድራዊ ፖልቲካዊ ፣ ማሕብራዊን ቁጠባውን ዓወታት እናተጓናጽፈ ምጺኡ እዩ። ቃልሲ እንትባሃል ልሙጽ ከም ዘይኮነ ግን ካብ ሕሉፋት ቃልስታት እናተማሃርና መጺእና ኢና።

ውድብና ዴምህት’ውን ኣብ ውሽጢ እዚ ሓጺር ዕድመ ዓወታት ክጓናጽፋ እንከሎ ዝተፈላለዩ መሰናኽላት ስጊሩ እዩ።

ኣብዚ ቀረባ ማዓልትታት ድማ ዝትወስኑ ኣብቲ ቃልሲ ዝጸንሑ ውልቀ ስባት ውልቃዊ ረብሓታቶም ስለ ዝጎድሎም እቲ ቃልሲ በቲ ንውልቆም ዘርብሖም ኣንፍት ክዝውርዎ ስለ ዘይካኣሉ በቲ ኣብዝሓ ህዝባዊ ተቓላሲ ኣብ መድረኽ ስለ ዝተታሓዙ ተስፋ ቆሪጾም ካብቲ መስመር ቃልሲ ተኣልዮም ኣለው።

ዝኸበርካ ሓፋሽ ህዝብና እዞም ውልቀ ስባት እዚኦም ውስናት ስብ ውልቀ ረብሓ ድኣምብር ንቓልሲ ዲምህት ዝውክሉ አይኮኑን።

እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ቃሊ ተኣልዮም ማለት ድማ ውድብና ዴምህት ርስሓታ ድኣ ተጽሪጉ እምበር ቃልስና ንካልኢት’ውን እንትኾነ ኣይተዓናቕፍን።

ቃልሲ ዴምህት ሒዝዎ ዝተበገሰ ዕላማ ድልየት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ክነቕሎን ክተኽሎን ዝኽእል ህዝቢ ድኣምብር ውልቀ ስባት ኣይኮኑን። ቃልስና ድማ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጸረ ህዝቢ ገዛኢ ጉጅለ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ህዝብና ዘበገሶ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሽትኡ ከይወቐዐ ንድሕሪት ኣይብልን።

ስለዚ ኩልኻ ሓፋሽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ተረዲእኻ ኣብ ጎኒ እቲ ብደቅኻ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ልዕሊ ኩሉ እዋን ጠጠው ክትብል መላእ ተጋዳላይ ዴምህት ይጽውዕ።

መንገዲ ዴምህት መንገዲ ዓወት’ዩ

ዓውት ንውፃዓት!!

ድርጅታዊ መግለጫ

ድርጅታችን ትህዴን ቆሸሸውን በመጥረግ ጥንካሬውን ከመቸውም ጊዜ በላይ ያጎለብተዋል

ድርጅታችን ትህዴን በየካቲት 1993 ዓ/ም ብረት አንስቶ ትግል ሲጀምር አላማው ግልፅና የማያሻማ ነበር።

እሱም በሃገራችን የገነነው አፋኝ ስርዓት ህዝባችንን ከፋፍሎ ሰብኣዊ መብቱን ረግጦ ለመግዛት በሚያመቸው መንገድ ይጓዝ ስለነበር ድርጅታችን ትህዴን ችግሩን ለመፍታት ኩሁሉም በኢትዮጵያ አንድነት ከሚያምኑ ድርጅቶች በመተባበር ህዝባዊ ስርአት ለመትከልና አንድነቷ የተጠበቀ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ መገንባት የሚል አላማ አንግቦ የህወሓት-ኢህ አዴግ ስርዓትን በመቃወም ነፍጥ አንስቶ በትጥቅ ትግል መፋለም ከጀመረ 14 ዓመታት ሆኖታል።

በነዚህ 14 ዓምታት የትግል ጉዞ ድርጅታችን ትህዴን በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ወታደራዊ መስክ ከፍተኛ ድሎችን እያስመዝገበ መጥቷል። ትግል ሲባል ቀላል እንዳልሆነ ካሳለፍነው የትግል ታሪክ እየተማርን መጥተናል። ድርጅታችን ትህዴንም በዚህ አጭር እድሜው ክፍተኛ ድሎችን ሲጎናጸፍ የተለያዩ መስናክሎችን በመሻገር ነው።

በቅርብ ጊዜ የተወሰኑ በትግሉ የቆዩና ግላዊ ጥቅማቸው የተነካባቸው ግለስቦች ትግሉን ባሻቸው መንገድ ሊጠመዝዙት ስላልቻሉና በአብዛኛው ታጋይ በመድረክ ተይዘው መፈናፈኛ ስላጡ ተስፋ ቆርጠው ከትግሉ ጎራ ሸሽተዋል።

የተከበርከው ሰፊው ህዝባችን እነዚህ  ጥቂት ግለሰቦች  ለግል ጥቅማቸው ያደሩ  እንጂ ትህዴንን የሚወክሉ አይደሉም። የእነዚህ ስዎች ከትግሉ መክዳት ደግሞ ድርጅታችን ትህዴን የቆሸሸውን በመጥረግ ጥንካሬውን ከመቸውም ጊዜ በላይ ያጎለብተዋል እንጂ ትግሉን ለሰክንድም ቢሆን አያደናቅፈውም።

ትህዴን ይዞት የተነሳ ዓላማ የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎት ስለሆነ ሊቅበለውም ውይም ላይቅበለውም የሚችለው ህዝብ እንጂ ግለሰቦች አይደሉም። ትግላችን ደግሞ በሃገራችን ያለውን ፀረህዝብ ስርዓት ከስልጣኑ ተወግዶ ህዝባችን የጀመረውን የትጥቅ ትግል ግቡን ሳይመታ ለአፍታም ቢሆን አይቆምም።

ስለሆነም መላው የኢትዮጵያ ስፊ ህዝብ ይህንን ተረድተህ እንደበፊቱ ሁሉ በልጆችህ እይተካሄደ ባለው ህዝባዊ ትግል ጎን እንድትሰለፍ መላው የትህዴን ታጋይ ጥሪውን ያቀርባል።

ፍኖተ ትህዴን ፍኖተ ድል ነው!

ድል ለጭቁኖች!!