jpg12

ምንቅስቓስ ዘይሕጋዊ ገንዘብ ንምግታእን ምወላ ግብረ-ሽበራን ክትራን ኣብ ባሕሪን ንምቅላስን ዘተኮረ ዓውደ-መጽናዕቲ፡ ብ9ን 10ን ለካቲት ኣብ ኣስመራ ተኻዪዱ። ኣብ’ቲ ከም ኣካል ናይ’ቲ ውድብ ሓባራዊ ዕዳጋ ዞባ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ፡ ማለት ኮሜሳ፡ ዓቕሚ ኣሃዱታት ፊናንስያዊ ጸጥታ ኣባል ሃገራት ንምዕባይ ዝተኻየደ ዓውደ- መጽናዕቲ፡ ኣባል ሃገራት ውህደተን ኣሐዪለን ክጻወትኦ ኣብ ዝኽእላ ተራ ብሰፊሑ ተዘትዩ።

ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዳይረክተር ክፍሊ ኣህጉራውን ዞባውን ውድባት ወይዘሮ ኤልሳ ሃይለ ኣብ ዘስመዓቶ ቃል፡ ኤርትራ ኣቐዲማ እውን ኣንጻር ኩሎም ግብረ- ሽበራውያን ምንቅስቓሳት ክትቃልስ ምጽናሓ ጠቒሳ፡ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብን ናብን ንዘጓዓዕዙ ይኹኑ ሸፋቱ ባሕሪ ንምቊጽጻር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ፡ ከም ኣባል ሃገር መጠን፡ ምስ ኩለን ኣባል ሃገራት ኮሜሳ ክትዋሳእ ቅርብቲ ምዃና ኣረጋጊጻ።

 

ኣብ ኮሜሳ ዳይረክተር ቤት-ጽሕፈት ምሕደራ፡ ሰላምን ጸጥታን ሚስ ኤልዛቤት ሙቱንጋ ብወገና፡ ኤርትራ ከም ኣባል ኮሜሳ፡ ኣብ ምግታእ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብን ቀርሰናን ንዘርኣየቶ ተበግሶ ብምንኣድ፡ ሰላምን ውሕስነትን ሃገራት ንምርግጋጽ፡ ምውህሃድ ኩለን ሃገራት ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚራትሉ።

ሓላፊ ክፍሊ ሱፐርቪዥን ባንክ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብረማርያም ድማ፡ መንግስቲ ኤርትራ ንዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ገንዘብን ቀርሰናን ንምግታእ፡ ኣቐዲሙ ሕግታት ብምንዳፍ ክነጥፍ ከምዝጸንሐ ገሊጹ።

ኣብቲ ዓውደ-መጽናዕቲ፡ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብን ኣብ ባሕሪ ዝርአ ክትራንን ጸጥታዊ ስግኣት ዝተፈላለያ ሃገራት ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ፡ ኣባል ሃገራት ኮሜሳ እተን ቀንዲ ግዳያት ከምዝኾና፡ ስለዚ ድማ ንምቅላሱ ውሁድ ንጥፈታት ከካይዳ ከምዝግባእ በሪሁ።

ብዘይካ’ዚ፡ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ገንዘብ፡ ምሽራፍ ገንዘብን ንግዲን፡ ከምኡ’ውን ምስግጋር ደቂ-ሰብን ጸሊም ዕዳጋን ብዝተፈላለየ ሜላታት ገኒኖም ይረኣዩ ስለዘለዉ፡ ኣባል ሃገራት ብእዋኑ ሓበሬታ ብምልውዋጥ ንምግታኡ ክገብርኦ ብዛዕባ ዝግባእ ምትሕብባር ምይይጥ ተኻዪዱ። ኣብ’ቲ ዓውደ-መጽናዕቲ፡ ካብ ኩለን ዝምልከተን ፋይናንስያዊ ትካላት ኤርትራ ዝተዋጽኡ ልዕሊ ዓውደ-መጽናዕቲ – ኣንጻር ኩሎም ግብረ-ሽበራውያን ምንቅስቓሳት! 50 ክኢላታት ተሳቲፎም ነይሮም።

ኤርትራ፡ ብ“ቊጽሪ 175/2014” ዝፍለጥ ኣዋጅ ኣንጻር ምንቅስቓስ ዘይሕጋዊ ገንዘብን ምቅላስ ምወላ ግብረ-ሽበራን ብምእዋጅ፡ ብዕቱብ ክትሰርሓሉ ምጽናሓ ይፍለጥ።

Advertisements