lqN7C23NKA6c

ብሰንበት 03 ሚያዝያ 2016 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝንቀሳቀስሉ ዝነበሩ ክልተ ኣባላት ተጻዒኖማ ዝነበረት ናይ ጽዕነት መንኪና እናተንቀሳቀሰት ብምዝላሎም ብዝወረዶም መጉዳእቲ ክሞቱ ከለው ብተመሳሳሊ ንቀዳሞት ሲዕቦም ክወርዱ ዝፍተኑ 11 ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ፍኩስ መጉዳእቲ ከም ዝወረዶምን ዘድሊ ሕክምናዊ ክንክ ተጌሩሎም ኣብ ጽቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ብመገዲ ሾሻል ሜድያ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣረዲኡን ብዘይካ’ዚ ኣቶ የማነ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ንረዲኤት ንሰማይ ከምዝተኮሱ ገሊጹ።
ኣቶ የማነ ምስዚ ኣተሓሂዙ ጸላእቲ ነዚ ዘሕዝንን ከጋጥም ዝክእል ሓደጋ ዘይመልኩዑ ንምትሓዝ ካብ’ዚ ዝተገልጸ ወጻኢ ንዘየጋጠመ ኩነታት ጉሓፍ ወረታት ክሰናንዑ ንካልእ ዕላማ ክጥቀምሉ ትዓዚብና ኣሎና ኢሉ።

እምብኣር ኩልና ከምዝተከታተልና’ዬ እቶም ዝደቀቀት ቀዳድ ክረክቡ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ጸላእቲ ብመገዲ ተላኣኣክቶም ከድዓት ኣቢሎም ብዝጠፍጠፍወንን ዝምውልወን መራከቢ ቡዝሓን ሬድዬታት ሓሶትን ምድንጋርን ህውከትን ሽበራን ዝኮና ኣሰና፤ ኤሬና፤ ወጋሕታ፤ መርበባትሓበሬታ ዓዋተ፤ መስከረም፤ወዘተን ናይ ደገ መርበባት ዜናን ኣብ ዝሓለፍ ራብዕቲ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት በልማማን ዓይኒብለይ ስኒ ብተመልከተለይ ብሓይልታት ጸጥታ ጠያይት ከም ዝረገፎዎምን ኣስታት11 ከምዝሞቱን ገና ውን እቲ ቁጽሪ ክውስክ ከም ዝክእልን ከተማ ኣስመራ ኣብ ሓያል ጸጥታዊ ከበባ ኣትያ ከም ዘላን ወዘተን.. ብፍላይ ኣብ ደገ ንዝነብር ኤርትራዊ ንምድንጋርን ሰንፍላል ንምግባሮምን እንተ ለውሃት ተረኪቦም ንምስድዖምን እንተ ተእለ ንመንፍስን ክብርን ነዛ ሕዝቢ ኤርትራ ብሃንቀውታ ዝጽበያን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ንድምቀታ ዝሸባሸብ ዘሎ ንመበል 25 ዓመት እነክብራ ናጽነት መቀረታ ንምሕሳስ ኣብ ዝሓለፋ ኣርባዕተ ምዓልታት ናይ ኣርባዕተ ዓመት ሓሶት ጊዕሮም ንዘይ ሰልጦም ዕንቅዓ ዓፊሮምን ደጊም ዘፍ ኢሎም ኣለው።

ኣብ ዝሓለፉ ኣርባዕተ ምዓልታት ብፍላይ ኣብ ሾሻል ሜድያ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ኣብ ምንቅቃሕን ምፍሻልን ንኣነዓዓብትን ኣብ ዘካይዶ ዝቀነየ ምንቅስቃስ ብፍላይ ኣብ ሾሻል ሜድያ ንኩሉኩም ኣብ ምዝርጋሕን ምክትታልን ከምኡ ውን ንዘራኣኩሞ ሓያል ሃገራዊ ዕማምን መከተን የድንቅ ሎሚ ውን ዝመጸ ሓሶትን ምድንጋርን ይምጻእ ዓይንና ሰም ስለ ዘይነብል ካብ መከተና ዘምልጥ የለን።
ንስድራቤት ግዳያት እቲ ሓደጋ ጽንዓ ይሃብ ንዝተረፍ ድማ ዕድመን ጥዕናን
ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን

Advertisements