30121639WCZxXoxb

ኣብ ታርክ ሕዝቢ ኤርትራ ይኩን ቃልሱን ተበራርዮም ዝስዓቡ ገዛእቲ ንሕዝቢ ኤርትራ ንምብርካኩ ቅድሚ ተቶካሲ ኣጽዋር ምጉራቶም ገርብ ብሓክላ ዝብል ውዲታዊ ስነ – ሓስብ ሒዞም’ዮም መግዝእቶም ዝፍሉሙ ዝነበሩ ታሪክ ድማ እዚ’ዩ ዝምህረና።
ፍርያት ናይ’ዚ ሓስብ ዝኮኑ ገለ ውሕዳት ደቂ ሃገር ድማ ኣይትሳእኑን ንኣብነት ታሪክ ዝጓሓፎም ማሕበር ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ናይ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኣብነት’ዮም።
ሕዝቢ ኤርትራ ድማ ስጋብ እዛ ዕለት እዚኣ ብሕማቅ ናይ ጥልመት ታሪክ ይዝክሮም ኣሎ።
እምብኣር ወያነን ላክቱን ንሕዝቢ ኤርትራ ንምብርካኩን ምድካሙን ኣብ መሬት ኩሉ ዝካኣሎም ጌሮም ምስላጥ ምስ ኣበዮም ዘበግስዎ ዊዲታኣዊ ስነ-ሓሳብ ስመሪዝም’ዩ፥ነዚ ስነ – ሓሳብ ኣብ ግብሪ ንምፍታኑ ዝተመርጹ ባእታታት ድማ
1- ኣብ ኤርትራ ቅድም ኢሎም ገበን ዝፍጽሙን ካብ ሃገር ዘምለጡን ብገበን ዝሕተቱ።

2 – ኣብ ኤርትራ ተወልዶም ዝዓበዩ ንኤርትራዊያን ዝመስሉ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ።

3 – ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ዝነበሩ ምስ ወራር ወያነ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ተዛረብቲ ትግርኛን ካልእ ቓንቓታት ኤርተራ።

4 – ብቀሊሉ ክታለሉ ክከድዑኡን ዝክእሉን ጽቡቅ መጻኢ ዘይብሎም ቀቢጸ ተስፋ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ።

5 – ካብ ስድራቤቶም ጀሚሮም ምስ ሃገሮምን ሕዝቦምን ሱሮም ዝበተኩን ዘይሓላፍነታዊያን።

6 – እዞ’ም ክብ ኢሉም ዝተጠቅሱ ንካልኦት መታን ክጽልዉ ኣብ ክሊ ዕድመ መንእሰያት ክኮኑ ሓደ ካብ’ቲ ንስነ – ሓሳብ ስመርሪዝም ከቁሙ ዝትሓሪዩ ባእታታት’ዮም።

ነዚ ንምትግባር ድማ ኣብ ኣዋሳን መቀለን ደብረዘይቲ ነዞም ክብ ኢሎም ዝተጥቅሱ ንምስልጣንን እኬባታትን ብተድጋጋሚ ሳምንታት ዝወሰደን ኣማኢት ኣሽሓት ዶላር ዝተመወለሉ ስልጠናታት ከም ዝትካየደ ካብ ካብቃላት ስልጠንቲ ስመርሪዝም ኣብ መራከቢ ቡዙሓን ስሚዕናዮ ኢና ገና ውን ይስርሓሉ ኣሎ።

ስለ’ዚ ወያናዊ ስመሪዝም ዘምጽኦ ለውጢ ከም ዘየለ ሕዝቢ ኤርትራ ብፍላይ መንእስያት ኣብ ወጸኢ ዝነብሩ ነዚ ስራም ዊዲት ገና ብኣግኡ ዝነቅሕሉን ዝምክትዎ ዘልዉ ውን እንተኮኑ ነዚ ሰራም ወያናዊ ስመሪዝም ወትሩ ክንነቅሑሉን ትኩርነቶም ከዛይዱ ይግባእ።

መስረትዊ ተልእኮ ወያናዊ ስመርሪዝም
( ስመር)
———————————
1 – ታሪክን ቃልስን ሕዝቢ ኤርትራን መሪሒ ወድቡ ህግ ኣብ ማሕበርስብ ዓለም ብሕማቅ ከም ዝንበብ ምግባር።

2 – ሃገር ክሃንጽን ከልምዕን ዝክእል እቲ ክፋል ሕብረተስብ መንእስይ ብምኻኑ ቀዳማይ ታርጌት ምግባሩን ኣብ ሃገሩን ሕዝቡን መንግስቱን ጽላኣት ከም ዘሕድር ምግባር።

3 – ዘየለ ኩነታት እናፍጠርካ መንእስያት ካብ ሃገር ከም ዝኩብሉሉን ካብ ልምዓታዊ መድባት ሃገሮም ከም ዝቦኩሩ ምግባር።

4 – ኣብ ስደት ብፍላይ ኣብ ኤሮፓን ኣሜርካን ምስ ኣተዉ ረጊኦም እንተ ተምሂሮምን ሰርሖምን ኣንጻር ስነ -ሓሳብ ወያናዊ ስመርሪዚም ስለ ዝከውንን ኣብ መድባት ልምዓትን ህንጸትን ንከይሳተፉ ሓያል መድናገሪ ብምፍጣር ጽልኣት ሃገሮም ከም ዘሕድሩ ምግባር።

5 – ካብ ሃገር ወጽኦም ናብ ስደት ኣብ ዝዑዓዙሉ ሓድገኛ መገዲ ንክጥቀሙ ጎስጋሳት ምግባር ንዘጋጥሞም ሓደጋታት መንግስትን ህግድፍን ከም ዝሕቱትሉ ምግባርን ኣብ ሕዝቢ ነዊጺ ምፍጣር።

6 – ኣብ ልዕሊ ሕዝብን ሃገርን ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ንከይልዓል ማሕበረስብ ዓለም ንግዚኡ ክኣምኖም ዝክእል ወረታት ምዝርጋሕ።

7 – ኣብ ወጸኢ ሃገራት ዝርከቡ ብሓፍሻ ኣብ ኣብ መድባት ልምዓት መታን ከይሳተፉ ምፍርራሕ።

8 – ውዳበ ሓደ ንስዕረትና ክከውን ስለ ዝክእል ኣብ ደገ ዝርከቡ ኣብ ሃገራዊያን ማሕበረ ኮማትን ማሕበራትን ወዘተ ዝኣመሰሉ ውዳቤታት ንከይሳተፉ ኣብ ዘክይድዎ መድባት ሕውከት ምፍጣር።

9 – ተነቅፍቲ ዝኮኑ ጉዳያት ሕቶ ስብኣዊ መሰል፥ሕቶ ህጻናት፥ሕቶ መንእስያት፥ሕቶ ድቂ ኣንስትዮ ብዝከፋኤ ምልክዑ ከም ዝልዓል ምግባር ብተመሳሳሊ ኣብ ጸለመ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስት ግንባር ብዝልዓለ መልክዑ ክስርሓሉ ።

10 – ድሮ ነዚ መድባት ንምዕዋት ኣብ ስራሕ ሜድያታት ኣስና፥ሬድዮ ኤረና ፥ሬድዮ ወግሕታ ወዘተን ናይ ፓልቶክ መድባትን ሰማዒ ንክረከባ ኣብ ኣብያተ ሻሂ ኣብያተ ምግብን ብፍላይ ኤርትራዊያን ኣብ ዝታካከብዎ ከም ዝደጋገም ምግባር ሓሶት ምስ ዝድጋገም ሓቂ ስለ ዝመስል።

11 – ድሮ ኣብ ስራሕ እትርከብ መርማሪት ኮምሽን ስብኣዊ መስላት ወድብ ሕብራት ሃገራት ትሕዝቱኡን ሓቅነቱን ብዘየገድስ ኣጀንዳኣ ንከተተግብር ኣብ ሓሶትን ሰንዓን ክስታት ምሕጋዝ።

12 – ወፍሪ ዋርሳይ ንልምዓት ወፍሪ ባርነት ብምባል ክግለጽ።

13 – ንመንግስትን ግንባርን ሕዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘመልክዕን ዘሓይልን ውጻኢታዊ መድባት ልምዓትን ዕብየትን ፍጹም ካብ ምግላጽ ምቁጣብ።

እዚ ገል ክፋል ካብ’ቲ ማእልያ ዘብሉ ሽርሕታት ወያናዊ ስነ – ሓስብ ስመርሪዝም ምካኑ ኩሉ ክርድኦ ይግባእ ብፍላይ ድማ መንእስያት።
እምብኣር ሃገር ስማእታት ኤርትራ ሳላ ንቅሓት ሕዝባን መንእስያታን ቡቁዕ መርሕነትን’ያ ማእለያ ዘብሉ ሽርሕታት ጠሓሒሳ መበል 25 ዓመት ናጽነትን መከተን ንምጽንባል ትሽባሽብ ዘላ እሞ ስጋብ ፊጹም ዓወት መክትና ነሓይልን መስርዕ ከይቆረጽና መሳርዕና ገጥ ነብል።

ሼር ምግባር ኣይትዘንግዑ

ሰማእታትና ወትሩ ይዘከሩ
ዓወት ንሓፋሽ