28152951oNU5l24H

ካድራት ስርዓት ወያነ ናይ መጨረሻ ጥፍሽንኦም ኮንዶኮን ዝኣራረዬም ዝርካቦም ዑሱባት ፓስፓርት ብምዕዳልን ኣሽሓት ዶላር ባጀት ብምስላዕ ነቲ ዘይጽዓድን ብሓያል መከተ መንጸሮር ኮይንዎ ዘሎ ሃገራዉን ሓያልን ዉዳበ ኤርትራዊያን ንምድካም ብሽም ባሕላዊ ምዝንጋዕ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ሰይጣናዊ ፍተነ ጎስጕስ ይርከብ ብምሕላዉን ቀንዲ ግዳይ ክኮኑ ተሓሪዬም ዘለዉ መንእሰያት ብምኳኖም መንእሰያት ክጥንቀቁ ንዘካክር።

ድሮ ዘለና ዝተጻፈፈ ሓበሬታ እዞም ዕሱባት ወያነ ብዓል መንዬም? ዝብል ሕቶ ኣቀዲምና ከም ዝገለጽናዬ –

1 -ኣብ ኤርትራ ቅድም ኢሎም ገበን ዝፍጽሙን ካብ ሃገር ዘምለጡን ብገበን ዝሕተቱ።

2 -ኣብ ኤርትራ ተወልዶም ዝዓበዩ ንኤርትራዊያን ዝመስሉ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ።

3 -ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ዝነበሩ ምስ ወራር ወያነ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ተዛረብቲ ትግርኛን ካልእ ቓንቓታት ኤርተራ ትግራዎት።
4 – ጽቡቅ መጻኢ ዘይብሎም ቀቢጸ ተስፋ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ በጻብዕቲ ዝቁጸሩ ኤርትራዊያን።

4- ካብ ስድራቤቶም ጀሚሮም ምስ ሃገሮምን ሕዝቦምን ሱሮም ዝበተኩን ዘይሓላፍነታዊያን ከድዓት።

ስለ ዚ ምስቲ ዘለናን ዝጸንሓን መከተና ሓዊስና ነዚ መልክዑ ቀይሩ ነቂሉ ዘሎ ዉዲት ካድራት ወያነ ብንቅሓት ክንምክቶን ነቶም ንግዳይ ተሓሪዬም ዘለዉ መንእሰያትና ካብ ዞም ኣዛብእ ቀትሪ ክንከላከለሎምን ንቅሓቶም ክብ ከብሉ ክንመክሮም ይግባእ; ኣብ’ዚ ኩሉ ክበርሃሉ ዘለዎ ዕላማና ወያነ ኣንቂልዎ ንዘሎ ዉዲት ከም ኩሉ መከተና ንምብዳህ ድኣምበር ብዛዕባ’ዞም ከም ሓሸማ ንከብዶም ዝነብሩ ዕሱባት ኣይኮነን።