ጽባሕ እንተዘይትህሉ ሎሚ ትርጉም ኣይምሃለዋን ።ንሕና ኤርትራውያን ምስ ሓያል መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ከም ማይን ጸባን ሓቢርና ፡ ንጽባሕ ኣሚንና ኢና ንሎሚ እንሰርሕ ። ንዓና ንኤርትራውያን ዘይከም ካልኦት ሃገራት ፡ ጽባሕ ተስፋ ጥራሕ ኣይኮነትን እትጭበጥ ነገር`ውን ኢያ ። ሎምን ጽባሕን ተሓናገርቲ ኢየን ። ስም እናቀያየራ ይቅጽላ ። እታ ትማሊ “ ጽባሕ “ ዝነበረት ሎሚ “ ትማሊ “ ተባሂላ ትዕዘር ፡ ኣይትምለስን ከኣ ። ነቶም ዕኑዳትን ዕሱባትን ዕድመ ወሲዳትሎም ትኸይድ ።

ነቶም ብትግሃትን ብጻዕርን ሃገርና ንሃንጽ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዘይቅየር መትከል እንኣምን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ግን ጸጋ ትልግሰልና ። ጸጋ ፍልጠትን ንዋይን ፤ ጸጋ ፍቅርን ለውሃትን ፤ጸጋ ሓይልን ትብዓትን ፤ጸጋ ውህደትን ስኒትን ፤ ጸጋ ሓደ ህዝብን ሓደ ልብን ። ብርግጽ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ወትሩ ኣብ ኩሉ ሓደ ። ስለዚ ንሎሚ እናነበርናያ ጽባሕና ካብሎሚ ዝያዳ ዝሓሸት ንክትኮነልና ጻዕሪ ብቀንዱ ኸኣ ነቶም ስኒትናን ፍቅርናን ዘይተዋሕጠሎም ጸላእትና ቀናእ ተንኮላቶምን ሕቡእ ኣጀንዳታቶምን ኣብ ምቅላዕ ሎሚ`ውን ከም ትማሊ እጅገና ሰብሲብና መቀነትና ሸጥ ኣቢልና ምብጋስ ።

ህዝቢ ኤርትራ ብዘይካ ልምዓትን ህንጸት ሃገሩን ካልእ ዝኮነ ይኩን ስዉር ዕላማ ዘይብሉ ኣፍቃሪ ሰላም ፡ ፍትሕን ሓቅን ህዝቢ እዩ ። ስለዚ ድማ`ዩ ፡ ትማሊ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ መዳርግቲ ኣልቦ በደልን ስቃይን ንታሪክ ገዲፉ ፡ ንቅድሚት ብምጥማት ፡ ምስ ኩሎም ጎረባብቱ ህዝብታትን ሃገራት ዞባናን ዓለምን ፡ ኣብ ሰላምን ምትእምማንን ዝተመስረተ ዝምድና ንንምዕባል ልዑል ባህግን ድሌትን ኣሕዲሩ ፡ ብግብሪ ንምዕዋቱ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ጻዕሪ እዩ ኣካይዱ ። እንተኮነ ዘራጊ እንከሎ ጽሩይ ማይ ነይስተ ከምዝተባህለ ወያነ እንከሎ`ውን ብሰላምን ቅሳነትን ክንበር ስለዘይከኣል ፡ ነቲ ጎይተቱ ኣመሪካውያን ንጂኦፖለቲካዊ ረብሓታቶም ክብሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘለዎም ስዉር እከይ ተግባራት ንምትግባር  ስርዓት ወያነ ፡ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ኤርትራ ከቢድ ሰለስተ ወራራትን ንምንብርካክና ዝዓለመ ብዙሕ ፖለቲካዊ ውዲታትን ከካይዱ ተራእዮም እዮም ። እንተኮነ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር በቲ ፍሉጥ ናይ መከተ ወኑ ፡ ንውጥን ጸላእቲ ኣበርዒኑ ነቲ ከም ምስምስ ዝተላዕለ ጉዳይ ዶብ ፡ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝቀርብ ብምግባር ከምቲ ኣብ ዓውደ ኺናት ዝረታዕና ። ፍትሒ ድማ ደጊማ ሓቅነት ህዝቢ ኤርትራ መስኪራ ኢያ ። እንተኮነ ግን ስርዓት ወያነን ጎይትኡ ምምሕዳር ኣመሪካን ነቲ ከም ምስምስ ንወራር ዝተጠቅምሉ ጉዳይ ዶብን ዝተወሰነ ብይን ጅሆ ብምሓዝ ፡ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምድካም ብካልእ መልክዕ ዝተፈላለየ ሽርሕታት ምትንኻሎም ይቅጽልዎ ኣለዉ ።

ስለዚ ምምሕዳር ኣመሪካን ኩሎም ልኡካቱን ብፍላይ ድማ ስርዓት ወያነን ፡ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝውንኖ ፍሉይ ጸጋ ገና ከንብብዎ ዘይምክኣሎም እዩ ።ንህዝቢ ኤርትራ ንምንብርካኽን ምድካምን ዝተፈላለየ ፍሕሶ ጥፍኣትና ፍሒሶም ፡ ብቀጻሊ ክፈሽሉን ክጥፍሹን ንዕዘብ ዘለና ። እዚድማ`ዩ ውጥናቶም ኣብ ግጉይ ግምታት ከምዝምርከስ ኣፍና መሊእና ክንዛረብ ዘክእለና ።ልዕሊ ሓጺን ዝምትራሩ ሃገራዊ ፍቅርን ሓድነትን ንዕኡ ዝፈጠረ ህዝቢ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ኣብቲ ዘይንቅነቅ መትከሉ ጸኒዑ ይምርሽ ምህላዉ ደጊምና ከነረጋግጸልኩም ንደሊ ።
ሓይልን ብርትዐን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልስና ፡ትማልን ሎምን ሕጅን ጽባሕን ብቀንዱ ኣብ ህዝብናን ቅኑዕ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ንጹር ራኢን ዕላማን`ዩ ዝምርኮስ ። እዚ ኣብ ቅድሚ ከቢድ ግሁድን ስውርን ፡ ዞባውን ዓለማውን ተጻብኦታት ጸኒዕና ክንቀውም ካብ ዘክኣሉና ዝዓበዩ ጸጋ ድማ ሓያል ሃገራዊ ሓድነትናን ብልዑል ሃገራዊ ፍቅሪ ዝልለ መሪሕ ውድብና ህዝባዊ ግንባርን ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራን እዩ ። ዝመጸ ይምጻእ ወራሪ ኣብ መንጎ ሓፋሽ ሓራሪ ከምዝተባህለ፡ ሕጂውን ዝመጸ ይምጻእ ዝከበደ ይክበድ ተጻብኦን ሽርሕን እናሰገርና ፡ ኣብ እንደልዮን እንብህጎን ዕላማ ክንበጽሕ እምብኣር እዚ ቀንዲ ረቋሒ ናይ ጽንዓትናን ዓወትናን ዝኮነ ነጻ ፖለቲካዊ መስመርና ክዕቀብን ንዝያዳ ምዕባሌኡን ምስሳኑን ክንሰርሕ ኣለና ። ኣብ መወዳእታ ኦ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ኣቦና ቀነዝማች ሽነባራ መሓመድ ደበኖ ብዝሃብዎ ረዚን ቃል ጽሑፈይ ክዛዝም ፦ ህዝቢ ኤርትራ ጸባ ሓንቲ ላም ፍረ ሓንቲ ግራት ኢዩ ።

ሰማእታትና ዘንተዕለት ይዘከሩ
ዓወት ንሓፋሽ
ተኬኤ ክብሮም
ስዊዘርላንድ